Akcenta top

Spotové obchody

Spotové obchody

Po uzatvorení Rámcovej zmluvy nič nebráni začatiu spolupráce. Vo chvíli, keď potrebujete nakúpiť alebo predať devízy, nám zavoláte na naše obchodné oddelenie (0850 111 600) a zadáte parametre obchodu (napr. požadujem nakúpiť 15.000 USD). Ponúkneme Vám aktuálny kurz a Vy môžete ponuku prijať alebo odmietnuť. Ak ponuku odmietnete, môžete samozrejme kedykoľvek zavolať znovu a požadovať novú ponuku. Ak sa Vám ponúkaný kurz vyhovuje, obchodník spíše dokument o uzatvorenom obchode, tzv. Konfirmáciu platobnej transakcie s konverziou mien a tú Vám obratom zašle e-mailom. Uzatvorenie obchodu cez telefón je rozhodujúcim momentom vzniku vzájomného záväzku, písomné potvrdenie Konfirmácie platobnej transakcie s konverziou mien je už len potvrdením dohodnutých parametrov obchodu. Prípadné nepotvrdenie Konfirmácie nemá vplyv na už vzniknutý zmluvný vzťah. Podobným spôsobom môžete obchod uzatvoriť prostredníctvom internetu cez službu OLB.

Jednoduchý postup obchodovania vo formáte PDF máte k dispozícii tu.

Na Konfirmácii platobnej transakcie s konverziou mien sú uvedené všetky dohodnuté parametre obchodu (výška obchodu, kurz, termíny vyrovnania, čísla bankových účtov atď.). Klient potom uskutoční prevod finančných prostriedkov podľa pokynu na Konfirmácii. Obchod musí byť zo strany klienta uhradený čo najskôr po uzatvorení, najneskôr však nasledujúci pracovný deň. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet AKCENTY CZ a.s. uskutočníme prevod záväzku z našej strany na požadovaný účet, popr. odošleme do zahraničia na účet obchodného partnera daného klienta podľa jeho Pokynu k odchádzajúcej platobnej transakcii. Po opätovnej kontrole všetkých týchto krokov od nás klient dostane Doklad o vyrovnaní A (na účet), B (partner), ktorým klientovi potvrdzujeme uskutočnenie požadovaných transakcií.

Obchody sú spracované v stanovených lehotách daných Zákonom o platobnom styku. Presný časový rámec (väčšinou kratšiu lehotu vyrovnania obchodu) je potrebné dohodnúť s obchodníkom vždy pri uzatváraní každej novej transakcie. Ak bola z dôvodu včasného neuhradenia klientom lehota prekročená, obchodník má právo transakciu stornovať a požadovať od klienta finančnú kompenzáciu tak, ako je to uvedené v Rámcovej zmluve.

Pokyn k odchádzajúcej platobnej transakcii do zahraničia pre daného partnera nám vyplnený odošlete len raz a pre neskoršie úhrady sú už tieto údaje používané automaticky. Pre úhrady do krajín EÚ upozorňujeme na potrebu uvádzania IBAN kódu (rozšírené číslo účtu), podrobnejšie informácie o IBAN kóde nájdete v sekcii Často kladené otázky.

Ak chcete využiť výhody nižších poplatkov za došlé úhrady (viď. Sadzobník služieb), budeme za Vás tieto operácie radi vykonávať. Informácie o spojení pre Vašich zahraničných partnerov od nás dostanete na vyžiadanie na obchodnom oddelení (0850 111 600).

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností