Spracovanie a ochrana osobných údajov podľa GDPR

  Spracovanie a ochrana osobných údajov podľa GDPR

  Dovoľujeme si vás zoznámiť so zásadami spracúvania osobných údajov v spoločnosti AKCENTA CZ a.s. (ďalej len „AKCENTA“ alebo „my“) a uistiť vás, že sa pri zaisťovaní dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných údajov riadime zákonnými princípmi.

  Ochrana súkromia a osobných údajov našich klientov patrí medzi naše priority. Tieto údaje považujeme za dôverné a zachovávame o nich mlčanlivosť. Kladieme dôraz na bezpečnosť pri ich spracúvaní, na výber zmluvných partnerov a striktné dodržiavanie pravidiel.

  1. Kontaktné údaje na ochranu údajov

  Prevádzkovateľ osobných údajov:

  • Obchodná firma: AKCENTA CZ a.s.
  • IČO: 25163680, DIČ: CZ25163680
  • Sídlo: Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika

  Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

  • Martin Douda
  • E-mail: dpo@akcenta.eu
  • tel.: + 420 498 777 843

  2. Rozsah spracovania osobných údajov

  Vaše osobné údaje ako tzv. prevádzkovateľ osobných údajov spravidla spracúvame v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli, a to najmä v súvislosti s uzavretím zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, prípadne taktiež v rozsahu, ktorý sme v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi zhromaždili inak (tzn. z verejných evidencií alebo od tretích osôb, napr. ak poskytne informáciu úrad alebo iný orgán). Podľa situácie môže ísť o:

  • identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, funkcia, číslo preukazu totožnosti, kto a kedy preukaz vydal, platnosť preukazu, pohlavie, miesto narodenia, štátna príslušnosť, či je osoba politicky exponovaná, daňový domicil a daňové číslo),
  • adresné/kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, e-mail),
  • údaje o využívaní služieb (napr. čísla bankových účtov, zostatky na internom platobnom účte, transakčné údaje, záznamy telefonických hovorov, záznamy inej komunikácie), alebo
  • iné údaje (napr. informácie obchodnej a marketingovej povahy).

  Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú určené fyzickým osobám, ktorých osobné údaje spracúvame (tzv. dotknuté osoby). Tými môžu byť najmä:

  • klienti a potenciálni klienti našej spoločnosti,
  • návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných kanálov,
  • popr. ďalšie subjekty, na spracúvanie ktorých osobných údajov nám prislúcha oprávnený záujem.

  V zásade platí, že ak vyžadujeme vaše osobné údaje, máte povinnosť nám ich poskytnúť; neposkytnutie údajov by viedlo k nemožnosti nadviazať zmluvný vzťah s našou spoločnosťou. Výnimkou je prípad, keď na spracúvanie vašich osobných údajov potrebujeme váš súhlas. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné.

  3. Obdobie, počas ktorého sú vaše osobné údaje uložené

  Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy:

  • údaje, ktoré máme z dôvodu plnenia právnej povinnosti, spracúvame počas obdobia požadovaného príslušným právnym predpisom. Ak nie je obdobie uchovania osobných údajov výslovne stanovené, uchovávame údaje tak dlho, ako trvá daná povinnosť;
  • údaje, ktoré máme na uzavretie a plnenie zmluvy, spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu;
  • údaje, ktoré máme z dôvodu prebiehajúcich alebo reálne hroziacich sporov, spracúvame najdlhšie počas trvania premlčacích či prekluzívnych lehôt, resp. pol roka po skončení týchto lehôt s ohľadom na skutočnosť, že žalobu môže súd doručiť aj niekoľko mesiacov po podaní;
  • údaje spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu spracúvame počas trvania takého záujmu (napr. údaje zachytené na nahrávke z kamerového systému uchovávame najviac desať dní, obchodné oznámenia rozosielané na základe nášho oprávneného záujmu zasielame len dovtedy, kým sa z odberu neodhlásite).

  Údaje spracúvané na základe vášho súhlasu sa uchovávajú počas obdobia, na ktoré ste udelili súhlas. Máme nastavené vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držať osobné údaje, a údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení.

  4. Legislatívny rámec

  Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, ktorých základný prehľad je uvedený nižšie:

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“),
  • zákon č. 21/1992 Zb., o bankách,
  • zákon č. 370/2017 Zb., o platobnom styku,
  • zákon č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu,
  • zákon č. 164/2013 Zb., o medzinárodnej spolupráci pri správe daní a
  • zákon č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti.

  5. Účely pre spracovanie vašich osobných údajov

  Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame iba pri existencii aspoň jedného právneho dôvodu na stanovený účel, v rozsahu a na čas nutný pre naplnenie tohto stanoveného účelu, ktorým môže byť:

  ÚČEL SPRACÚVANIAPRÁVNY DÔVOD

  plnenie právnych povinností (napr. uchovávať záznamy a dokumenty týkajúce sa investičných služieb a obchodov alebo plnenie povinností platobnej inštitúcie)

  dodržanie právnych povinností, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú

  rokovanie o uzavretí alebo zmene zmluvy, ktorej ste stranou, plnenie uzavretej zmluvy

  splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť

  vykonanie výberového konania na voľné pracovné miesta

  vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť

  zasielanie marketingových správ

  oprávnený záujem našej spoločnosti vykonávať marketing, alebo ak nám poskytnete súhlas

  použitie vašej fotografie na účely marketingovej propagácie našej spoločnosti

  ak nám poskytnete súhlas

  nahrávanie hovorov na zákazníckych linkách s cieľom plniť zákonné a zmluvné povinnosti našej spoločnosti (najmä podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu a zákona o platobnom styku) a kontrolovať, ako naši zamestnanci plnia svoje povinnosti voči vám

  dodržanie právnych povinností, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú; splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť a z dôvodu oprávneného záujmu kontrolovať zamestnancov

  ochrana majetku a osôb prostredníctvom kamerového systému

  oprávnený záujem našej spoločnosti, našich zákazníkov a zamestnancov na ochrane majetku a zdravia

  určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov, ak prebieha či bezprostredne hrozí súdny spor, došlo k poistnej udalosti alebo spáchaniu deliktu

  oprávnený záujem našej spoločnosti, našich zákazníkov a zamestnancov na ochrane práv v prípade právnych sporov a poistných udalostí

  využitie súborov cookie na zber údajov pri používaní našich webových stránok

  RETO – prepojenie s potenciálnymi partnermi za účelom získať nové obchodné príležitosti pre klientov AKCENTY a na ich žiadosť.

  Odoslaním dopytového formulára klient súhlasí s poskytnutím svojich kontaktných údajov v rámci projektu „RETO“ ďalším klientom spoločnosti AKCENTA CZ a.s.

  6. Používanie týchto internetových stránok

  Súhlas so zasielaním správ z trhu

  Prihlásením na odber bulletinu (správ z trhu) a následným potvrdením prostredníctvom zaslaného odkazu súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov v súvislosti so zasielaním správ z trhu. Vaše údaje nie sú poskytované tretím stranám a budú uchovávané do odvolania súhlasu.

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, avšak bez toho vám nemôžu byť zasielané správy z trhu.

  V prípade odvolania svojho súhlasu s odberom obchodných oznámení budeme aj naďalej spracúvať vašu e-mailovú adresu s cieľom vylúčiť to, aby sme vás opätovne kontaktovali s ponukou tovaru alebo služieb. V rámci odvolania svojho súhlasu nás však môžete informovať, že si neprajete, aby sme vaše osobné údaje na tieto evidenčné účely spracúvali.

  Aktívne poskytované informácie – kontaktný formulár

  Niektoré časti týchto stránok od vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme vás mohli kontaktovať (e-mailový a/alebo telefonický kontakt, meno, prípadne názov firmy). Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na spracúvaní uvedených kontaktných údajov na účely poskytnutia ponuky a prípadného budúceho uzavretia rámcovej zmluvy. Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú povinné a ktoré sú voliteľné. Poskytnuté kontakty sa uchovávajú 1 rok.

  Pasívne poskytované informácie – cookies

  Pri pohybe na webových stránkach našej spoločnosti môžeme pasívne zhromažďo-vať isté informácie (t. j. získať bez toho, aby ste ich aktívne poskytli) použitím rôznych technológií (ako napríklad súbory cookie, pixely a javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie vašich HTTP požiadaviek na strane servera).

  Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustili (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu prehliadača a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa, predvolené nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch vášho prehliadača. Tieto stránky na svoju prevádzku vyžadujú ukladanie súborov cookie vo vašom prehliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby vás informoval v okamihu, keď sa súbor cookie zašle, alebo súbory cookie úplne odmietnuť či zakázať, avšak určité časti týchto webových stránok nemusia bez súborov cookie správne fungovať. Bližšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookies.

  7. Príjemcovia osobných údajov

  K vašim osobným údajom majú v niektorých prípadoch prístup nasledujúce externé subjekty:

  • banky/povinné osoby (typicky v súvislosti s vykonávaním identifikácie na účely AML legislatívy, t. j. proti „praniu špinavých peňazí“) zoznam našich bankových partnerov
  • úrady a orgány podľa zákona;
  • naši odborní poradcovia (najmä audítori a právni, finanční alebo daňoví poradcovia);
  • poskytovatelia podporných služieb (poskytovatelia IT služieb vrátane webhostingu a cloudových služieb, poskytovatelia poštových a komunikačných služieb a služieb elektronických komunikácií);
  • externí spolupracovníci a dodávatelia, ak je to nutné na plnenie zmluvy;
  • príp. orgány činné v trestnom konaní a poisťovňa (incidenty, poistné udalosti).

  Vaše osobné údaje spracúvame buď samostatne, alebo v súlade s GDPR využívame odborné služby tzv. sprostredkovateľov osobných údajov na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Najvýznamnejší sprostredkovatelia, ktorí pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti majú prístup k niektorým osobným údajom klientov v nutnom rozsahu na dojednaný účel, nižšie uvádzame menovite:

  DRUHPRÍJEMCA

  Softvérové riešenie interného systému a OLB

  TESCO SW a.s. IČ: 25892533

  Softvérové riešenie klientskej aplikácie

  RYANT, s.r.o. IČ: 26249871

  Služba

  Interactive Marketing, s.r.o. IČ: 24814075

  Informačný systém

  INFOMATIC s.r.o. IČ: 24828441

  Obchodní zástupcovia

  RETO

  Klienti spoločnosti AKCENTA CZ a.s. využívajúci doplnkovú službu RETO.

  Zaistenie realizácie poskytovaných služieb (platobný styk/investičné služby), ktoré vám ponúkame, by mohlo podľa okolností vo výnimočných prípadoch vyžadovať, aby sme poskytli vaše osobné údaje na spracovanie mimo EÚ/EHP do tzv. tretej kra-jiny. V takom prípade by k poskytovaniu došlo v súlade s legislatívnymi požiadav-kami a v každom prípade by bola zabezpečená ochrana vašich osobných údajov. Spravidla však k žiadnemu poskytovaniu vašich osobných údajov do tretej krajiny nedochádza, ledaže by došlo k uloženiu dát k poskytovateľovi cloudo-vých/komunikačných služieb z USA (poskytovanie do USA je možné na základe tzv. záväzných podnikových pravidiel).

  8. Poučenie o právach dotknutej osoby

  Vaše osobné údaje spracúvame transparentne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa GDPR máte právo:

  • žiadať prístup k svojim osobným údajom, tzn. máte právo získať od nás informácie o tom, či vaše osobné údaje spracúvame, a ak áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracúvajú;
  • žiadať opravu svojich nepresných osobných údajov a kedykoľvek doplniť neúplné údaje;
  • v určitých prípadoch žiadať obmedzenie spracúvanie svojich osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov alebo vzniesť námietku proti spracú-vaniu (pozri čl. 17, 18 a 21 GDPR);
  • ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracúvania;
  • v určitých prípadoch získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte (pozri čl. 20 GDPR). Tieto údaje môžete následne poskytnúť inému prevádzkovateľovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich prevádzkovatelia poskytli medzi sebou.

  Tieto práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti alebo námietky na adresu sídla našej spoločnosti alebo na e-mail dpo@akcenta.eu. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, a to najmä ak by sme nevyhoveli vašej žiadosti.

  Posledná aktualizácia: 2. 07. 2023