Čo je swap?

  So spoločnosťou Akcenta môžete štandardne zabezpečiť svoju spoločnosť proti kurzovému riziku až na 1 rok dopredu. Každému klientovi pripravíme ponuku priamo na mieru.

  Swapový obchod je termínový obchod s cudzími menami.

  Pevne dojednaný obchod s cudzími menami sa skladá z dvoch častí. Pri obchode dochádza k okamžitému nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v mene A za určité množstvo peňažných prostriedkov v mene B.

  Následne potom k určitému dohodnutému budúcemu pracovnému dňu dochádza k nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v mene B za určité množstvo peňažných prostriedkov v mene A, pri swapovom kurze dohodnutom v dobe uzatvorenia daného obchodu.

  Aké sú výhody swapu?

  V prípade, že klient dostane platbu za svoj tovar vopred, existujúci forward môže byť čiastočne alebo úplne vyrovnaný skôr prostredníctvom swapu. Pri použití swapu ako dodatočného nástroja musí klient počítať s nákladmi na swapovú sadzbu, ktorá bude vychádzať z aktuálnej sadzby upravenej o forwardové body.

  Zvyčajne sa swap používa na prekonanie dočasného nedostatku likvidity v jednej mene pri súčasnom prebytku likvidity v inej mene. Ak napríklad dovozca alebo vývozca nesprávne odhadol splatnosť budúcich inkás alebo záväzkov a už uzavrel forwardový obchod voči inkasu/splátke, existuje možnosť predĺžiť (odložiť vyrovnanie obchodu) alebo skrátiť (vyrovnať obchod skôr) forwardový obchod prostredníctvom swapu.

  Príklad forwardového obchodu

  Klient exportér:

  Klient sa na základe pôvodných parametrov, keď mal zahraničný odberateľ k 30. 6. zaplatiť čiastku 100.000 EUR, zaistil forwardom, tzn. musí ku 30.6.dodat 100.000 EUR. Odberateľ oznámil, že platba za tovar sa oneskorí o 14 dní a tak klient uzavrie swapový obchod, predĺži splatnosť pôvodne zjednaného forwardu o 14 dní. K 30.6.

  klient nakúpi 100.000 EUR za aktuálny kurz, tým vysporiada pôvodne uzavretý forward a súčasne v tom istom momente predá 100.000 EUR s novou splatnosťou za 14 dní. Hodnota nového forwardového kurzu bude vychádzať z aktuálneho kurzu, upraveného o forwardové body.

  OBCHOD DÁTUMTYP OPERÁCIE ČIASTKA V EURÁCH STRANA OBCHODU VALUTAKURZ EUR/CZK

  dojednanie

  30. 3.

  Forward

  100 000

  predaj

  30.6.

  23,980

  vysporiadanie

  30.6

  swap 1. noha/forward

  100 000

  nákup

  30.6.

  24,050

  dojednanie

  30.6.

  swap 2. noha/forward

  100 000

  predaj

  14.7.

  24,000

  V prípade, že naopak firma obdrží platbu za svoj tovar v predstihu, môže byť existujúci Forward pomocou Swapu čiastočne alebo úplne vysporiadaný predčasne.

  Využitie swapu môže nastať tiež, ak má firma prebytok jednej meny a naopak nedostatok meny druhej, ktorú potrebuje pre úhradu svojich splatných záväzkov. Pomocou swapu môže uskutočniť dve operácie (spotovú a forwardovú), pričom nedostatkovú menu dočasne nakúpi predajom prebytkovej meny. V stanovený dátum v budúcnosti uskutoční za vopred dohodnutý kurz opačnú konverziu.

  V prípade, že vás tento produkt zaujal a myslíte si, že by ste ho využili ako výhodný nástroj k obmedzeniu rizík súvisiacich s vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte kontaktovať dealingové pracovisko spoločnosti AKCENTA CZ.

  Aké sú podmienky získania swapového obchodu?

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie kódu LEI).
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/získanie Dealing limitu.
  • Minimálna suma celého zloženého obchodu, teda jednej relácie par forwardu, je 10 000 EUR či ekvivalent v inej mene.
  • Zaujíma vás viac? Prečítajte si ďalšie podmienky.

  Pri uzatváraní termínových kontraktov je klient vystavený určitým typom rizík (trhové riziko – menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy závisí od účelu a použitia forwardu.

  Naše kurzy

  Mena

  Nákup

  Predaj

  Zobrazené hodnoty sú len orientačné, za účelom zistenia aktuálneho kurzu volajte na telefónne číslo: 0850 111 600. Aktuálne kurzy môžete kedykoľvek zistiť na Online Broker.