Často kladené otázky

  Správa účtov

  Obchodovanie s Akcentou

  Ďalšie otázky

  Povinnosť mať LEI vyplýva z nariadenia EMIR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov). EMIR vyžaduje, aby všetky finančné a nefinančné protistrany oznamovali archívom obchodných údajov (TR) uzatváranie obchodov so všetkými derivátmi a všetky ich zmeny. Správa sa musí predložiť najneskôr v obchodný deň nasledujúci po uzatvorení derivátu. Na podávanie hlásení je potrebné, aby každá právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca obchody mala pridelený LEI, ktorý identifikuje daný subjekt. Ide o jedinečný 20-miestny alfanumerický identifikátor, ktorý umožňuje správne vykazovanie transakcií s derivátmi. Prideľuje sa podľa normy ISO 17442 "Financialo Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Každej osobe môže byť celosvetovo pridelený len jeden LEI.

  Ako môžem požiadať o pridelenie LEI?

  Každý subjekt (klient) žiada o pridelenie LEI individuálne prostredníctvom webového formulára. Oprávnená osoba vyplní všetky povinné údaje alebo ďalšie nepovinné údaje prostredníctvom online formulára (k dispozícii tu: https://lei.cdcp.sk/lei/public/home-public ).

  Po odoslaní údajov sa vykoná automatická kontrola zadaných údajov. Po úspešnom odoslaní dostane klient informácie o spôsobe platby za pridelenie LEI vrátane variabilného symbolu. Po zaplatení poplatku bude LEI pridelený v súlade s normou ISO 17442. Oprávnená osoba dostane elektronicky informácie o pridelenom LEI a faktúru za už vykonanú platbu.

  Rozšírenie LEI

  LEI je platný jeden rok. 4 týždne pred uplynutím platnosti dostane klient od CDCP informáciu o povinnosti zaplatiť ročný poplatok.

  Poplatky

  Prideľovanie LEI nie je príjmovou činnosťou a slúži len na pokrytie nákladov na prevádzku a implementáciu. Môže sa platiť v CZK alebo EUR. poplatok za pridelenie je 1875 CZK (70 EUR). ročný udržiavací poplatok je 1375 CZK (50 EUR). zmena údajov je bezplatná. Ak sa poplatok nezaplatí, LEI bude zneplatnený a nebude možné ho použiť na vykazovanie.

  Kto podáva správy

  Klient pred podpisom zmluvy (IS RS) uvedie, či splnomocňuje Spoločnosť na nahlasovanie údajov o uzatvorení, zmene alebo ukončení Termínového obchodu, ktorý so Spoločnosťou uzatvoril, do ROU (Klient v RS zaškrtne EMIR áno/nie). Pre klientov je vždy výhodné, ak nahlasovanie za nich vykoná Spoločnosť. Vykazovanie zo strany Spoločnosti nie je spoplatnené.

  Spoločnosť podáva hlásenia za klienta (EMIR áno)

  Tento mandát môže byť udelený len vo vzťahu ku všetkým termínovaným obchodom uzatvoreným medzi klientom a Spoločnosťou od nadobudnutia účinnosti mandátu. Podrobnosti sú uvedené vo VOP. Klient oznámi Spoločnosti LEI pri podpise Rámcovej zmluvy (RS IS), najneskôr do 14 dní od uzavretia prvého Futures obchodu. Podmienkou uzatvorenia termínových obchodov je zverejnenie jeho LEI Spoločnosti. Ak Klient splnomocní Spoločnosť na podávanie správ v jeho mene a nezverejní svoj LEI, Klient je vyzvaný na doplnenie LEI. Ak Klient neposkytne LEI do 14 dní od prvého obchodu, nebudú s ním uzatvorené žiadne ďalšie termínové obchody.

  Klient sám podáva správy (EMIR nie)

  Týmto spôsobom klient nedáva súhlas Spoločnosti s nahlasovaním obchodov a nahlasuje obchody sám. Aj v tomto prípade je klient povinný poskytnúť Spoločnosti LEI. Klient je však povinný nahlasovať obchody sám priamo ROU. Poplatky spojené s priamym oznamovaním sú 3 800 EUR (orientačná suma) za registráciu ako oznamujúci subjekt. To klienta nezbavuje povinnosti registrovať LEI (pozri vyššie). Hlásenie má štruktúrovanú formu podľa vopred stanovených pravidiel a je vo formáte CSV. Ide o veľmi podrobnú tabuľku, ktorá obsahuje niekoľko desiatok stĺpcov.

  Povinnosť mať LEI vyplýva z nariadenia EMIR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov). EMIR vyžaduje, aby všetky finančné a nefinančné protistrany nahlasovali archívom obchodných údajov (TR) uzavretie obchodov so všetkými derivátmi a všetky ich zmeny. Hlásenie sa musí predložiť najneskôr v obchodný deň nasledujúci po uzavretí derivátu. Aby bolo možné podať hlásenie, musí byť každému právnemu subjektu pridelený LEI, ktorý ho identifikuje. Ide o jedinečný 20-miestny alfanumerický identifikátor právnickej osoby, ktorý umožňuje správne vykazovanie obchodov s derivátmi. Prideľuje sa podľa normy ISO 17442 "Financialo Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Jeden LEI môže mať len jedna právnická osoba na celom svete.

  V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte našu infolinku na čísle +420 498 777 770 alebo prostredníctvom e-mailu info@akcenta.eu.

  Slovník pojmov

  A

  ADET
  Asociácia pre devízový trh - profesionálne združenie popredných nebankových obchodníkov s devízami v Českej republike.
  Apreciace
  Zhodnotenie (posilnenie) kurzu jednej meny voči ostatným v závislosti na situácii na devízovom trhu (ponuka a dopyt meny).
  ARES
  Administratívny Register Ekonomických Subjektov – informačný systém sústreďujúci informácie z rôznych registrov, ktorý umožňuje vyhľadávanie medzi všetkými ekonomickými subjektmi registrovanými v Českej republike.
  ASK
  Cena, za ktorú banka devízy predáva, teda cena, ktorú dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.
  Autentizace
  Autentizácia znamená overenie totožnosti Užívateľa pomocou Autentizačnej SMS.
  Autentizační SMS
  Autentizačná SMS znamená číselný kód slúžiaci k overeniu totožnosti Užívateľa v rámci používania aplikácie Online Broker (OLB). Autentizačná SMS je zasielaná Užívateľovi na číslo jeho mobilného telefónu uvedené v zmluve o vedení účtu. Jedná sa o jednorazový kód, ktorý nie je možné použiť opakovane a má obmedzenú dobu platnosti 5 minút. Autentizačný kód je jedinečným identifikátorom Užívateľa v zmysle Zákona o platobnom styku.
  Avízo
  Predanie informácií o očakávanej prichádzajúcej úhrade spoločnosti AKCENTA CZ a.s. Slúži k ľahšiemu priradeniu prichádzajúcej úhrady danému klientovi.