Často kladené otázky

  Správa účtov

  Obchodovanie s Akcentou

  Ďalšie otázky

  Dealing limit umožňuje klientom s uzatvorenou platnou Rámcovou zmluvou flexibilne využívať zabezpečovacie operácie bez nutnosti blokácie peňažných prostriedkov v prospech Akcenty. Jeho vybavenie je rýchle a úplne BEZPLATNÉ.

  Klientom, ktorí sú vystavení riziku nežiaduceho vývoja výmenných kurzov, zabezpečovacie operácie (devízové termínové operácie) umožňujú tieto riziká čiastočne alebo úplne eliminovať a získať istotu – nástroj finančného plánovania.

  Uzatvorením zabezpečovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov.

  Akcenta ponúka svojim klientom okrem štandardnej formy krytia tejto angažovanosti, ktorou je blokácia peňažných prostriedkov klienta, aj Dealing limit.

  Spracovanie Dealing Limitu je pre klientov Akcenty úplne bezplatné!

  Dokumenty, ktoré AKCENTA CZ vyžaduje pre stanovenie nulovej výšky zabezpečenia, tzv. dealingového limitu:

  • Súvaha a výkaz ziskov a strát (výkaz ziskov a strát) v plnom rozsahu za posledné 3 účtovné obdobia - výhodou je výkaz overený audítorom
  • Vyplnený dotazník pre klienta

  Alternatíva pre určenie Dealing Limitu:

  • Zloženie kolaterálu
  • Zabezpečenie zmenkou

  Bližšie informácie o možnosti získania Dealing Limitu získate u obchodného zástupcu AKCENTY CZ alebo na infolinke AKCENTY CZ.

  Slovník pojmov

  A

  ADET
  Asociácia pre devízový trh - profesionálne združenie popredných nebankových obchodníkov s devízami v Českej republike.
  Apreciace
  Zhodnotenie (posilnenie) kurzu jednej meny voči ostatným v závislosti na situácii na devízovom trhu (ponuka a dopyt meny).
  ARES
  Administratívny Register Ekonomických Subjektov – informačný systém sústreďujúci informácie z rôznych registrov, ktorý umožňuje vyhľadávanie medzi všetkými ekonomickými subjektmi registrovanými v Českej republike.
  ASK
  Cena, za ktorú banka devízy predáva, teda cena, ktorú dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.
  Autentizace
  Autentizácia znamená overenie totožnosti Užívateľa pomocou Autentizačnej SMS.
  Autentizační SMS
  Autentizačná SMS znamená číselný kód slúžiaci k overeniu totožnosti Užívateľa v rámci používania aplikácie Online Broker (OLB). Autentizačná SMS je zasielaná Užívateľovi na číslo jeho mobilného telefónu uvedené v zmluve o vedení účtu. Jedná sa o jednorazový kód, ktorý nie je možné použiť opakovane a má obmedzenú dobu platnosti 5 minút. Autentizačný kód je jedinečným identifikátorom Užívateľa v zmysle Zákona o platobnom styku.
  Avízo
  Predanie informácií o očakávanej prichádzajúcej úhrade spoločnosti AKCENTA CZ a.s. Slúži k ľahšiemu priradeniu prichádzajúcej úhrady danému klientovi.