Vybrané riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov

  Menové termínové obchody využívajú naši klienti primárne ako nástroja na zníženie menového rizika. Miera rizika na strane klienta, ktorá je s ich využitím spojená, je v týchto prípadoch nízka. Ak sú tieto nástroje používané pre investovanie a vykonávanie špekulatívnych obchodov, môže však miera rizika výraznejšie stúpať. Nižšie uvedené informácie sú prehľadom základných druhov rizík spojených s menovými termínovými obchodmi, ktoré Spoločnosť ponúka.[1]

  Povinnosťou klienta je sa v čo najväčšej miere oboznámiť s rizikami ním zamýšľaného termínového obchodu, zvážiť všetky riziká a porozumieť podstate týchto rizík, príslušným právnym vzťahom a ďalším aspektom. V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok je si klient ďalej od spoločnosti, ako licencovaného obchodníka s cennými papiermi, povinný vyžiadať ďalšie potrebné informácie. Ak klient plne nerozumie podmienkam vykonávaniu termínových obchodov a rozsahu potenciálnej straty, ktorá môže v niektorých prípadoch byť vyššia než investované finančné prostriedky, nemal by takéto obchody uzatvárať. Klient si musí byť vedomý, že ním zvolená stratégia a finančné ciele by mali zodpovedať jeho rizikovému profilu.

  Vybrané riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov

  Ak sú termínové obchody používané na zaistenie výmenného kurzu u exportérov / importérov hlavne pre minimalizáciu rizika zníženia či úplnej straty obchodnej marže pri nevýhodnom pohybe výmenného kurzu, musí si klient byť vedomý skutočnosti, že v prípade pre neho pozitívneho pohybu výmenného kurzu je výhoda zaistenie vykúpená nemožnosťou profitovať na tomto pozitívnom pohybe. V prípade využitia termínových obchodov na špekulatívne účely si musí byť klient vedomý, že prípadné výnosy dosiahnuté v minulom období nie sú zárukou výnosov dosiahnutých rovnakým investičným nástrojom, v tomto prípade termínových obchodou, v budúcnosti.

  Vybrané riziká

  Trhové riziko – riziko straty plynie z nepriaznivého vývoja úrokových sadzieb, menového rizika a volatility. Ide o súhrnný pojem pre úrokové, menové, akciové, komoditné riziko a ďalšie riziká spojené s pohybom trhových cien.

  Menové riziko – menové riziko termínových obchodov spočíva v prípade zabezpečovacích obchodov v tom, že kupujúci/predávajúci by mohol kúpiť/predať cudziu menu počas trvania termínového obchodu, alebo na jeho konci, výhodnejšie než za cenu stanovenú v termínovom obchode pri jeho uzavretí. Všeobecne ide o riziko zmeny hodnoty termínového obchodu v závislosti na pohybe menových kurzov.

  Úrokové riziko – riziko vyplýva z pohybu trhových úrokových sadzieb. Hodnota termínového obchodu sa môže meniť nielen v závislosti na samotnom kurze, ale aj v závislosti na zmene trhových úrokových sadzieb obchodovaných mien. Toto sa môže výraznejšie prejaviť predovšetkým pri dlhších termínových obchodoch.

  Riziko protistrany - riziko protistrany alebo aj kreditné riziko je riziko, že protistrana obchodu nebude schopná plniť všetky svoje záväzky (poskytnúť služby alebo iné plnenia), ku ktorým sa zmluvne zaviazala. V prípade termínových obchodov je druhou stranou s klientom spoločnosť AKCENTA CZ a.s.

  Pákový efekt – riziko vzniká použitím malého objemu investovaných prostriedkov v porovnaní s nominálnou hodnotou klientom zakúpeného termínového obchodu. Páka teda umožňuje klientovi obchodovať a niesť finančné riziko vo väčšom objeme než koľko sú jeho počiatočné investície, napr. prostredníctvom zloženia finančného zabezpečenia alebo využitím Dealing limitu. Vďaka tomu môže aj nepatrná zmena kurzu klientovi priniesť výrazný zisk, ale samozrejme tiež stratu, v porovnaní s počiatočnou investovanou sumou. Táto situácia môže vyústiť v potrebu doplniť finančné zabezpečenie alebo obchod okamžite uzavrieť protiobchodom a realizovať tak vzniknutú stratu.

  Riziko likvidity – riziko likvidity spočíva v časovom nesúlade finančných tokov, čím môže byť ohrozená schopnosť plniť v každom okamžiku svoje splatné záväzky. Riziko likvidity predstavuje napr. neskorá úhrada záväzku treťou stranou a tým vzniknutá potreba posunúť splatnosť termínového obchodu. Tento posun splatnosti môže byť spojený s dodatočnými nákladmi, napr. v podobe nákladov na swapové body.

  Riziko nemožnosti uzatvorenia protiobchodom – vykonať transakciu, ktorá by mala za cieľ vylúčiť alebo obmedziť riziká vyplývajúce z termínových obchodov (uzavretie pozície, ukončenie obchodu), bude možné iba za cenu zvýšených nákladov, alebo takú transakciu nebude možné vykonať vôbec.

  Riziko nestanoviteľnej straty –- so zreteľom na záväzky vyplývajúce z termínových obchodov môže byť výška rizika, ktorému je klient vystavený, neurčiteľná a môže tiež presahovať hodnotu akéhokoľvek zaistenia, ktoré klient prípadne poskytol, čím môžu byť zasiahnuté aj ďalšie aktíva klienta.

  Riziko transferu – možnosti transferu jednotlivých mien môžu byť obmedzené v dôsledku devízovej kontroly zo strany štátu vydávajúceho danú menu. To by mohlo ohroziť riadnu realizáciu devízového termínového obchodu.

  [1] Uvedené informácie predstavujú poučenie o hlavných a najvýznamnejších druhoch rizík spojených s využívaním termínových obchodov. Nemožno ich však považovať za úplné a vyčerpávajúce poučenie o všetkých aspektoch spojených s rizikami využívania termínových obchodov.

  Pred podpisom Rámcovej zmluvy a uzavretím obchodu, alebo kedykoľvek na požiadanie, vám obchodníci radi vysvetlia jednotlivé druhy rizík ústne alebo písomnou formou.