Akcenta top

Swapové obchody

Swapový obchod je termínový obchod s cudzími menami.

Pevne zjednaný obchod s cudzími menami sa skladá z dvoch častí. Pri obchode dochádza k okamžitému nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v mene A za určité množstvo peňažných prostriedkov v mene B.

Následne potom k určitému dohodnutému budúcemu pracovnému dňu dochádza k nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v mene B za určité množstvo peňažných prostriedkov v mene A pri swapovom kurze dohodnutom v dobe uzatvorenia daného obchodu.

Podmienky získania swapového obchodu:

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu).
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo získanie Dealing limitu.
  • Minimálna čiastka pre jeden obchod je 10.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.

Uzatvorením forwardového obchodu získava firma okamžite istotu budúceho výmenného kurzu, za ktorý bude za 3 mesiace (tj. 30.6.) menová konverzia realizovaná. Jedná sa o ideálne riešenie, ak je forwardový kurz v súlade s očakáváným vývojom výmenných kurzov a je vhodným nástrojom z hľadiska finančných plánov firmy.
V prípade, že importér či exportér nesprávne odhadol splatnosti budúcich inkás či záväzkov a zároveň už uzavrel oproti inkasu/úhrade forwardový obchod, existuje možnosť predĺženia (posunúť vysporiadanie obchodu), alebo skrátenia (predčasné vysporiadanie obchodu) forwardu prostredníctvom swapu. Podmienky i princíp stanovenia ceny swapu je rovnaký ako u forwardu, tzn. forwardový kurz sa líši od spotového o forwardové body

PRÍKLAD
Klient exportér (vychádza z príkladu u forwardu):
Klient sa na základe pôvodných parametrov, keď mal zahraničný odberateľ k 30. 6. zaplatiť čiastku 100.000 EUR, zaistil forwardom, tzn. musí ku 30.6.dodat 100.000 EUR. Odberateľ oznámil, že platba za tovar sa oneskorí o 14 dní a tak klient uzavrie swapový obchod, predĺži splatnosť pôvodne zjednaného forwardu o 14 dní. K 30.6. klient nakúpi 100.000 EUR za aktuálny kurz, tým vysporiada pôvodne uzavretý forward a súčasne v tom istom momente predá 100.000 EUR s novou splatnosťou za 14 dní. Hodnota nového forwardového kurzu bude vychádzať z aktuálneho kurzu, upraveného o forwardové body.

Ilustračný príklad:

obchod dátum typ operácie čiastka v eurách strana obchodu valuta
kurz
EUR/CZK
zjednanie 30. 3. Forward 100.000 predaj 30. 6. 27,00
vysporiadanie 30. 6. Swap/Spot 100.000 nákup 30. 6. 27,21
zjednanie 30. 6. Swap/Forward 100.000 predaj 14. 7. 27,208

V prípade, že naopak firma obdrží platbu za svoj tovar v predstihu, môže byť existujúci Forward pomocou Swapu čiastočne alebo úplne vysporiadaný predčasne.

Využitie swapu môže nastať tiež, ak má firma prebytok jednej meny a naopak nedostatok meny druhej, ktorú potrebuje pre úhradu svojich splatných záväzkov. Pomocou swapu môže uskutočniť dve operácie (spotovú a forwardovú), pričom nedostatkovú menu dočasne nakúpi predajom prebytkovej meny. V stanovený dátum v budúcnosti uskutoční za vopred dohodnutý kurz opačnú konverziu.

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 
V prípade, že vás tento produkt zaujal a domnievate se, že by ste ho využili ako výhodný nástroj k obmedzeniu rizík súvisiacich s Vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte kontaktovať dealingové pracovisko spoločnosti AKCENTA CZ.
Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Berlín - AKCENTA CZ pôsobí v Nemecku od roku 2015
Súvisiace odkazy
Podrobné informácie o službe
 
AKCENTA CZ a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené akýmkoľvek osobám použitím informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v marketingovom materiáli spoločnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavretie termínových obchodov uvedených na tejto webovej stránke či marketingovom materiáli zahŕňa riziká, s ktorými je klient povinný sa v čo najširšej miere oboznámiť, porozumieť im, zvážiť ich a prípadne si vyžiadať ďalšie informácie. Podrobnejšie informácie o rizikách týkajúcich sa termínových obchodov sú uvedené na webovej stránke AKCENTA CZ a.s.: Vybraná riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov. Informácie o rizikách tiež poskytnú zamestnanci spoločnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností