Akcenta top

Par forward

Čo je PAR FORWARD?

Par forward vychádza z rovnakých princípov ako štandardný forward, tzn. presne definovaná suma je zaistená fixným kurzom k danému dátumu. Rozdielom oproti štandardným forwardom je možnosť zloženia série viacerých forwardov s pravidelnými splatnosťami. Finálny kurz pre všetky forwardy v danej sérii par forwardu je stanovený podľa priemerných, časovo vážených forwardových bodov pre jednotlivé splatnosti. Taký kurz je pre klienta spravidla výhodnejší než priemerný kurz pri štandardných forwardoch.

Aké sú výhody PAR FORWARDU?

Okrem štandardných benefitov v podobe istoty výmenného kurzu do budúcnosti je výhodou jednotný kurz pre všetky splatnosti. Klient teda nezíska pre každú splatnosť rozdielny forwardový kurz, ako je to pri sérii štandardných forwardov. Naopak, v prípade pravidelných zahraničných inkás má možnosť využiť jeden zaisťovací produkt namiesto jednotlivých forwardových obchodov.
 
Za uzatvorenie par forwardu u nás nie sú účtované žiadne poplatky.

Podmienky uzatvorenia PAR FORWARDU:

 
PRÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR
Klient očakáva platby od zahraničných odberateľov, ktoré mu majú počas 12 mesiacov, t. j. až do 15. 5. 2020 zaplatiť za dodaný tovar celkovo 600 000 EUR, a to v pravidelných kvartálnych platbách. Uzatvorením par forwardu klient získava dopredu istotu nemenného kurzu, za ktorý budú všetky štyri menové konverzie postupne realizované až do finálneho termínu úhrad.
 

Dátum prijatej platby

15.5.19

15.8.19

15.11.19 

14.2.20

15.5.20

Spotový kurz predaj EUR/CZK
k dátumu uzatvorenia forwardu

25,75  
     

Dohodnutý kurz par forward

 

 26,01

 26,01

 26,01

 26,01

Kurz štandardného forwardu

 

 25,81

25,95

 26,05

 26,18

Prijatá platba v EUR

 

 150.000

 150.000

 150.000

 150.000

Všetko čerpanie v priebehu trvania par forwardu je za pôvodne dohodnutý forwardový kurz a bez ďalších nákladov.

Pokiaľ nie je konverzný obchod realizovaný/vyrovnaný v rámci jednotlivej splatnosti par forwardu v dopredu určenom dátume vyrovnania, je možné pomocou swapového obchodu posunúť dátum vyrovnania, a odložiť tak jeho čerpanie na vhodný čas. V takom prípade dôjde k preceneniu pôvodne dohodnutého forwardového čiastkového obchodu a uzatvoreniu nového forwardu podľa aktuálnych trhových hodnôt.
Uzatvorením zaisťovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov. Táto angažovanosť je krytá týmito spôsobmi:
 

V prípade, že vás tento produkt zaujal a domnievate sa, že by ste ho využili ako výhodný nástroj na obmedzenie rizika súvisiaceho s vašou podnikateľskou činnosťou, neváhajte nás kontaktovať.

Pri uzatvorení termínových obchodov klient podstupuje niektoré druhy rizík (trhové – menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účele a spôsobe použitia termínového obchodu. Pred podpisom Rámcovej zmluvy a uzatvorením obchodu, alebo kedykoľvek na požiadanie vám obchodníci radi vysvetlia jednotlivé druhy rizík, a to ústnou alebo písomnou formou.
 
 
Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Varšava - AKCENTA CZ pôsobí v Poľsku od roku 2011
Popis služby
Súvisiace odkazy
Podrobné informácie o službe

Forwardový obchod je základný typ menového zaistenia. Jedná sa o zmluvu o budúcom nákupe či predaji cudzej meny za pevne stanovený kurz, realizovaný v stanovenom dátume v budúcnosti. Forwardový kurz vychádza zo spotového kurzu upraveného o tzv.forwardové body. Tie sú určené dĺžkou doby, na ktorý je uzavretý forwardový obchod a rozdielom úrokových sadzieb obchodovaných mien. So zafixovaným forwardovým kurzom firma získava istotu a zbavuje se rizika vyplývajúceho z budúceho negatívneho vývoja výmenných kurzov. Na druhú stranu nemôže profitovať na prípadnom pozitívnom vývoji týchto kurzov. Preto je vhodné zvážiť 100% zaistenie uzavretého obchodu alebo iba jeho časti.

Za uzatvorenie forwardového obchodu nie sú účtované žiadne poplatky a je možné ho uzavrieť na neobmedzenú dobu (štandardne do 1 roka, individuálne i na dlhšie). Počet týchto obchodov ani ich maximálna výška nie sú limitované. Obchod je záväzný momentom zjednania transakcie.

 
AKCENTA CZ a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené akýmkoľvek osobám použitím informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v marketingovom materiáli spoločnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavretie termínových obchodov uvedených na tejto webovej stránke či marketingovom materiáli zahŕňa riziká, s ktorými je klient povinný sa v čo najširšej miere oboznámiť, porozumieť im, zvážiť ich a prípadne si vyžiadať ďalšie informácie. Podrobnejšie informácie o rizikách týkajúcich sa termínových obchodov sú uvedené na webovej stránke AKCENTA CZ a.s.: Vybraná riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov. Informácie o rizikách tiež poskytnú zamestnanci spoločnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností