Akcenta top

Menová opcia

Čo je MENOVÁ OPCIA

Finančný nástroj na zabezpečenie proti riziku vyplývajúceho z možného, pre klienta negatívneho, vývoja konkrétneho menového páru. Zároveň poskytuje klientom možnosť profitovať na opačnom vývoji na devízovom trhu. Pri nákupe MENOVEJ OPCIE má klient právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať danú menu za vopred dohodnutý kurz k stanovenému dátumu v budúcnosti. Za získanie tohto práva platí kupujúci opcie predávajúcej strane tzv. opčnú prémiu.

Aké sú výhody MENOVEJ OPCIE

MENOVÁ OPCIA umožňuje klientom zabezpečiť si svoje finančné prostriedky proti nepriaznivému pohybu kurzov rovnako ako forwardový obchod. Na rozdiel od forwardu má ale klient možnosť, v prípade z jeho pohľadu pozitívneho vývoja na trhu, opciu nevyužiť a zrealizovať obchod v daný deň za výhodnejší spotový kurz, než by bol kurz zaistený. Klienti tak môžu participovať na priaznivom vývoji kurzov.
 
 • Pri nákupe MENOVEJ OPCIE nie je po klientovi vyžadované zloženie finančného kolaterálu, kupujúci iba platí nevratnú opčnú prémiu.
 • Pri predaji MENOVEJ OPCIE je po klientovi vyžadované zloženie finančného kolaterálu a prémiu v tomto prípade inkasuje.

Varianty MENOVÝCH OPCIÍ

 • Opcia call - dáva držiteľovi právo kúpiť hlavnú menu za menu vedľajšiu v budúcnosti za vopred určený kurz..
 • Opcia put - dáva držiteľovi právo predať hlavnú menu (prvú v menovom páre) za menu vedľajšiu (druhú v menovom páre) v budúcnosti za vopred určený kurz.

Varianty podľa vysporiadania

 • Americká opcia - držiteľ opcie má právo opciu uplatniť kedykoľvek medzi dňom uzatvorenia a dňom expirácie.
 • Európska opcia - držiteľ opcie má právo na uplatnenie opcie iba v deň expirácie.

Podmienky získania forwardového obchodu:

 • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
 • Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu).
 • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/ získanie Dealing limitu.
 • Minimálna čiastka pre jeden obchod je 150.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
Pri uzavretí termínových obchodov klient podstupuje niektoré druhy rizík (trhové - menové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží od účelu a spôsobu použitia termínového obchodu. Pred podpisom Rámcovej zmluvy a uzavretí obchodu, alebo kedykoľvek na požiadanie Vám obchodníci radi vysvetlia jednotlivé druhy rizík a to buď ústne alebo písomnou formou.
 
 
Uzatvorením zaisťovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov. Táto angažovanosť je krytá týmito spôsobmi:
 • Blokáciou peňažných prostriedkov klienta
 • Dealing limitom
 • Dealing limitom zaisteným zmenkou
Naši obchodníci s vami radi prediskutujú možnosti a individuálne podmienky zabezpečenia kurzového rizika a navrhnú najlepšiu možnú variantu pre váš biznis.
Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Varšava - AKCENTA CZ pôsobí v Poľsku pôsobí od roku 2011
Súvisiace odkazy
Podrobné informácie o službe
 
AKCENTA CZ a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené akýmkoľvek osobám použitím informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v marketingovom materiáli spoločnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavretie termínových obchodov uvedených na tejto webovej stránke či marketingovom materiáli zahŕňa riziká, s ktorými je klient povinný sa v čo najširšej miere oboznámiť, porozumieť im, zvážiť ich a prípadne si vyžiadať ďalšie informácie. Podrobnejšie informácie o rizikách týkajúcich sa termínových obchodov sú uvedené na webovej stránke AKCENTA CZ a.s.: Vybraná riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov. Informácie o rizikách tiež poskytnú zamestnanci spoločnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností