Akcenta top

Forward (štandardný)

Čo je to FORWARD?

Hlavnou funkciou forwardu je zaistenie proti nepriaznivým pohybom výmenného kurzu dvoch mien. Forward Vám dáva možnosť nakúpiť či predať Vami určené množstvo cudzej meny s kurzom, ktorý je stanovený pri uzatvorení obchodu, ale vysporiadanie nastane až v budúcnosti (štandardne do 1 roku, individuálne je to možné aj neskôr).

K čomu je FORWARD dobrý?

S forwardom máte možnosť získať istotu a zafixovať si svoju obchodnú maržu proti stratám z prípadného nepriaznivého vývoja kurzu na devízovom trhu.

Už teraz sme Vám schopní stanoviť kurz, na základe ktorého zmeníte devízové prostriedky v budúcnosti, a to až na jeden rok dopredu. Vďaka tomu si môžete zafixovať kurz v rámci kalkulácie Vašej zákazky.

Podmienky získania forwardového obchodu:

  • Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
  • Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu).
  • Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/ získanie Dealing limitu.
  • Minimálna čiastka pre jeden obchod je 10.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.
 
PRÍKLAD
Klient exportér:
Firma má uzavretý obchod so zahraničnou firmou, ktorá má za 3 mesiace zaplatiť za odobraný tovar 100.000 EUR. Aktuálny (tržný) kurz EUR/CZK je 27,70 a forwardový kurz na tri mesiace je 27,68.

Možný scenár v deň splatnosti:

EUR/CZK kurz v deň splatnosti CZK hodnota bez forwardu CZK hodnota s forwardom
Aktuálny vs. spotový kurz v deň splatnosti
(v CZK)
27,48 2 748 000 2 768 000  20 000
27,58 2 758 000 2 768 000   10 000
27,68 2 768 000 2 768 000  0
27,78 2 778 000 2 768 000 -10 000
27,88 2 788 000 2 768 000 -20 000
Uzatvorením zaisťovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov. Táto angažovanosť je krytá týmito spôsobmi:
  • Blokáciou peňažných prostriedkov klienta
  • Dealing limitom
  • Dealing limitom zaisteným zmenkou
 

Naši obchodníci s vami radi prediskutujú možnosti a individuálne podmienky zaistenia kurzového rizika a navrhnú najlepšiu možnú variantu pre váš biznis.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Varšava - AKCENTA CZ pôsobí v Poľsku od roku 2011
Popis služby
Súvisiace odkazy
Podrobné informácie o službe

Forwardový obchod je základný typ menového zaistenia. Jedná sa o zmluvu o budúcom nákupe či predaji cudzej meny za pevne stanovený kurz, realizovaný v stanovenom dátume v budúcnosti. Forwardový kurz vychádza zo spotového kurzu upraveného o tzv.forwardové body. Tie sú určené dĺžkou doby, na ktorý je uzavretý forwardový obchod a rozdielom úrokových sadzieb obchodovaných mien. So zafixovaným forwardovým kurzom firma získava istotu a zbavuje se rizika vyplývajúceho z budúceho negatívneho vývoja výmenných kurzov. Na druhú stranu nemôže profitovať na prípadnom pozitívnom vývoji týchto kurzov. Preto je vhodné zvážiť 100% zaistenie uzavretého obchodu alebo iba jeho časti.

Za uzatvorenie forwardového obchodu nie sú účtované žiadne poplatky a je možné ho uzavrieť na neobmedzenú dobu (štandardne do 1 roka, individuálne i na dlhšie). Počet týchto obchodov ani ich maximálna výška nie sú limitované. Obchod je záväzný momentom zjednania transakcie.

 
AKCENTA CZ a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené akýmkoľvek osobám použitím informácií a údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo v marketingovom materiáli spoločnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavretie termínových obchodov uvedených na tejto webovej stránke či marketingovom materiáli zahŕňa riziká, s ktorými je klient povinný sa v čo najširšej miere oboznámiť, porozumieť im, zvážiť ich a prípadne si vyžiadať ďalšie informácie. Podrobnejšie informácie o rizikách týkajúcich sa termínových obchodov sú uvedené na webovej stránke AKCENTA CZ a.s.: Vybraná riziká spojené s uzatváraním termínových obchodov. Informácie o rizikách tiež poskytnú zamestnanci spoločnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností