Akcenta top

Ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov podľa GDPR
Informácie pre dodávateľov
Cookies policy

Spracovanie a ochrana osobných údajov podľa GDPR

Dovoľujeme si vás zoznámiť so zásadami spracúvania osobných údajov v spoločnosti AKCENTA CZ a.s. (ďalej len „AKCENTA“ alebo „my“) a uistiť vás, že sa pri zaisťovaní dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných údajov riadime zákonnými princípmi.

Ochrana súkromia a osobných údajov našich klientov patrí medzi naše priority. Tieto údaje považujeme za dôverné a zachovávame o nich mlčanlivosť. Kladieme dôraz na bezpečnosť pri ich spracúvaní, na výber zmluvných partnerov a striktné dodržia-vanie pravidiel.

1. Kontaktné údaje v oblasti ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

 • Obchodná firma: AKCENTA CZ a.s.
 • IČO: 25163680, DIČ: CZ25163680
 • Sídlo: Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika 

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov:

2. Rozsah spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje ako tzv. prevádzkovateľ osobných údajov spravidla spracúvame v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli, a to najmä v súvislosti s uzavretím zmluvné-ho vzťahu s našou spoločnosťou, prípadne taktiež v rozsahu, ktorý sme v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi zhromaždili inak (tzn. z verejných eviden-cií alebo od tretích osôb, napr. ak poskytne informáciu úrad alebo iný orgán). Podľa situácie môže ísť o:

 • identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto na-rodenia, funkcia, číslo preukazu totožnosti, kto a kedy preukaz vydal, platnosť preukazu, pohlavie, miesto narodenia, štátna príslušnosť, či je osoba politicky exponovaná, daňový domicil a daňové číslo),
 • adresné/kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, e-mail),
 • údaje o využívaní služieb (napr. čísla bankových účtov, zostatky na internom platobnom účte, transakčné údaje, záznamy telefonických hovorov, záznamy inej komunikácie), alebo
 • iné údaje (napr. informácie obchodnej a marketingovej povahy).

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú určené fyzickým osobám, ktorých osobné údaje spracúvame (tzv. dotknuté osoby). Tými môžu byť najmä:

 • klienti a potenciálni klienti našej spoločnosti,
 • návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných kanálov,
 • popr. ďalšie subjekty, na spracúvanie ktorých osobných údajov nám prislúcha oprávnený záujem.

V zásade platí, že ak vyžadujeme vaše osobné údaje, máte povinnosť nám ich po-skytnúť; neposkytnutie údajov by viedlo k nemožnosti nadviazať zmluvný vzťah s našou spoločnosťou. Výnimkou je prípad, keď na spracúvanie vašich osobných údajov potrebujeme váš súhlas. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné.

3. Obdobie, počas ktorého sú vaše osobné údaje uložené 

Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas a archivujeme podľa zá-konných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy:

 • údaje, ktoré máme z dôvodu plnenia právnej povinnosti, spracúvame počas obdobia požadovaného príslušným právnym predpisom. Ak nie je obdobie uchovania osobných údajov výslovne stanovené, uchovávame údaje tak dl-ho, ako trvá daná povinnosť;
 • údaje, ktoré máme na uzavretie a plnenie zmluvy, spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu;
 • údaje, ktoré máme z dôvodu prebiehajúcich alebo reálne hroziacich sporov, spracúvame najdlhšie počas trvania premlčacích či prekluzívnych lehôt, resp. polroka po konci týchto lehôt s ohľadom na skutočnosť, že žalobu môže súd doručiť aj niekoľko mesiacov po podaní;
 • údaje spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu spracúvame po-čas trvania takého záujmu (napr. údaje zachytené na nahrávke z kamerového systému uchovávame najviac desať dní, obchodné oznámenia rozosielané na základe nášho oprávneného záujmu zasielame len dovtedy, kým sa z odberu neodhlásite);
 • údaje spracúvané na základe vášho súhlasu sa uchovávajú počas obdobia, na ktoré ste udelili súhlas.

Máme nastavené vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držať osobné údaje, a údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení.

4. Legislatívny rámec

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, ktorých základný prehľad je uvedený nižšie:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“),
 • zákon č. 21/1992 Zb., o bankách,
 • zákon č. 370/2017 Zb., o platobnom styku,
 • zákon č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu,
 • zákon č. 164/2013 Zb., o medzinárodnej spolupráci pri správe daní a
 • zákon č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti.

5. Účely pre spracovanie vašich osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame iba pri existencii aspoň jedného práv-neho dôvodu na stanovený účel, v rozsahu a na čas nutný pre naplnenie tohto sta-noveného účelu, ktorým môže byť:

Účel spracúvania

Právny dôvod

plnenie právnych povinností (napr. uchovávať záznamy a dokumenty týkajúce sa investičných služieb a obchodov alebo plnenie povinností platobnej inštitúcie)

dodržanie právnych povinností, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú

rokovanie o uzavretí alebo zmene zmluvy, ktorej ste stranou, plnenie uzavretej zmluvy

splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť

vykonanie výberového konania na voľné pracovné miesta

vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť

zasielanie marketingových správ

oprávnený záujem našej spoločnosti vykonávať marketing, alebo ak nám poskytnete súhlas

použitie vašej fotografie na účely marketingovej propagácie našej spoločnosti

ak nám poskytnete súhlas

nahrávanie hovorov na zákazníckych linkách s cieľom plniť zákonné a zmluvné povinnosti našej spoločnosti (najmä podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu a zákona o platobnom styku) a kontrolovať, ako naši zamestnanci plnia voči vám svoje povinnosti

dodržanie právnych povinností, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú; splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť a z dôvodu oprávneného záujmu kontrolovať zamestnancov

ochrana majetku a osôb prostredníctvom kamerového systému

oprávnený záujem našej spoločnosti, našich zákazníkov a zamestnancov na ochrane majetku a zdravia

určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov, ak prebieha či bezprostredne hrozí súdny spor, došlo k poistnej udalosti alebo spáchaniu deliktu

oprávnený záujem našej spoločnosti, našich zákazníkov a zamestnancov na ochrane práv v prípade právnych sporov a poistných udalosti

využitie súborov cookie na zber údajov pri používaní našich webových stránok

niektoré spôsoby využitia súborov cookie vyžadujú váš súhlas; bližšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookies.

RETO - prepojenie s potenciálnymi partnermi za účelom získať nové obchodné príležitosti pre klientov AKCENTY a na ich žiadosť.

Odoslaním dopytového formulára klient súhlasí s poskytnutím svojich kontaktných údajov v rámci projektu "RETO" ďalším klientom spoločnosti AKCENTA CZ a.s.

6. Používanie týchto internetových stránok

Súhlas so zasielaním správ z trhu

Prihlásením na odber bulletinu (správ z trhu) a následným potvrdením prostredníc-tvom zaslaného odkazu súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov v súvislosti so zasielaním správ z trhu. Vaše údaje nie sú poskytované tretím stra-nám a budú uchovávané do odvolania súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nemáte povinnosť osobné údaje po-skytnúť, avšak bez toho vám nemôžu byť zasielané správy z trhu.

V prípade odvolania svojho súhlasu s odberom obchodných oznámení budeme aj naďalej spracúvať vašu e-mailovú adresu s cieľom vylúčiť to, aby sme vás opätovne kontaktovali s cieľom ponúkať tovar alebo služby. V rámci odvolania svojho súhlasu nás však môžete informovať, že si neprajete, aby sme vaše osobné údaje na tieto evidenčné účely spracúvali.

Aktívne poskytované informácie – kontaktný formulár

Niektoré časti týchto stránok od vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme vás mohli kontaktovať (e-mailový a/alebo telefonický kontakt, meno, prípadne názov fir-my). Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na spracúvaní uvedených kontaktných údajov na účely poskytnutia ponuky a prípadného budúceho uzavretia rámcovej zmluvy. Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú povinné a ktoré sú voliteľné. Poskytnuté kontakty sa uchovávajú 1 rok. 

Pasívne poskytované informácie – cookies

Pri pohybe na webových stránkach našej spoločnosti môžeme pasívne zhromažďo-vať isté informácie (t. j. získať bez toho, aby ste ich aktívne poskytli) použitím rôznych technológií (ako napríklad súbory cookie, pixely a javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie vašich HTTP požiadaviek na stra-ne servera).

Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niekto-ré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadáva-ča, ktorý ste práve opustili (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu prehliadača a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa, predvolené nastave-nie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch vášho prehliadača. Tieto stránky na svoju prevádzku vyžadujú ukladanie súborov cookie vo vašom pre-hliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby vás informoval v okamihu, keď sa súbor cookie zašle, alebo súbory cookie úplne odmietnuť či zakázať, avšak určité časti týchto we-bových stránok nemusia bez súborov cookie správne fungovať. Bližšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

7. Príjemcovia osobných údajov

K vašim osobným údajom majú v niektorých prípadoch prístup nasledujúce externé subjekty:

 • banky/povinné osoby (typicky v súvislosti s vykonávaním identifikácie na úče-ly AML legislatívy, t. j. proti „praniu špinavých peňazí“) zoznam našich banko-vých partnerov
 • úrady a orgány podľa zákona;
 • naši odborní poradcovia (najmä audítori a právni, finanční alebo daňoví po-radcovia);
 • poskytovatelia podporných služieb (poskytovatelia IT služieb vrátane webhos-tingu a cloudových služieb, poskytovatelia poštových a komunikačných slu-žieb a služieb elektronických komunikácií);
 • externí spolupracovníci a dodávatelia, ak je to nutné na plnenie zmluvy;
 • príp. orgány činné v trestnom konaní a poisťovňa (incidenty, poistné udalosti).

Vaše osobné údaje spracúvame buď samostatne, alebo v súlade s GDPR využíva-me odborné služby tzv. sprostredkovateľov osobných údajov na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Najvýznamnejší sprostredkovatelia, ktorí pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti majú prístup k niektorým osobným údajom klientov v nutnom rozsahu na dojednaný účel, nižšie uvádzame menovite:

Druh Príjemca IČO
 Softvérové riešenie interného systému a OLB   TESCO SW a.s. IČO: 25892533
 Softvérové riešenie klientskej aplikácie  RYANT, s.r.o. IČO: 26249871
 Služba  Interactive Marketing, s.r.o. IČO: 24814075
 Informačný systém  INFOMATIC s.r.o. IČO: 24828441
 Prevádzka webovej lokality  Studio Animato s.r.o. IČO: 27545571
 Obchodní zástupcovia  https://www.akcenta.sk/obchodni-zastupcovia.html
 RETO  Klienti spoločnosti AKCENTA CZ a.s. využívajúci doplnkovú službu RETO.

Zaistenie realizácie poskytovaných služieb (platobný styk/investičné služby), ktoré vám ponúkame, by mohlo podľa okolností vo výnimočných prípadoch vyžadovať, aby sme poskytli vaše osobné údaje na spracovanie mimo EÚ/EHP do tzv. tretej kra-jiny.  V takom prípade by k poskytovaniu došlo v súlade s legislatívnymi požiadav-kami a v každom prípade by bola zabezpečená ochrana vašich osobných údajov. Spravidla však k žiadnemu poskytovaniu vašich osobných údajov do tretej krajiny nedochádza, ledaže by došlo k uloženiu dát k poskytovateľovi cloudo-vých/komunikačných služieb z USA (poskytovanie do USA je možné na základe tzv. záväzných podnikových pravidiel). 

8. Poučenie o právach dotknutej osoby

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne a v súlade s legislatívnymi požiadav-kami. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa GDPR máte právo:

 • žiadať prístup k svojim osobným údajom, tzn. máte právo získať od nás infor-mácie o tom, či vaše osobné údaje spracúvame, a ak áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracúvajú;
 • žiadať opravu svojich nepresných osobných údajov a kedykoľvek doplniť ne-úplné údaje;
 • v určitých prípadoch žiadať obmedzenie spracúvanie svojich osobných úda-jov, vymazanie svojich osobných údajov alebo vzniesť námietku proti spracú-vaniu (pozri čl. 17, 18 a 21 GDPR);
 • ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracúvania;
 • v určitých prípadoch získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte (pozri čl. 20 GDPR). Tieto údaje môžete násled-ne poskytnúť inému prevádzkovateľovi, alebo ak je to technicky možné, žia-dať, aby si ich prevádzkovatelia poskytli medzi sebou.

Tieto práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti alebo námietky na adresu sídla našej spoločnosti alebo na e-mail dpo@akcenta.eu. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, a to najmä ak by sme nevyhoveli vašej žiadosti.

Posledná aktualizácia: 07. 03. 2023.

Informácie o spracovaní osobných údajov dodávateľov podľa GDPR

Týmto si vás dovoľujeme informovať o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a zároveň vás chceme informovať o vašich právach súvisiacich s týmto spra-cúvaním.

Osobné údaje spracúva spoločnosť AKCENTA CZ a.s., IČO: 251 63 680, so sídlom Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktná adresa Neru-dova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (ďalej taktiež ako „prevádzkovateľ“) v týchto kategóriách:

1. Zmluvy, objednávky, faktúry

Prevádzkovateľ s cieľom plniť zmluvu a zákonné povinnosti (najmä v oblasti účtov-nej a daňovej) spracúva osobné údaje fyzických osôb obsiahnuté v zmluvách, ob-jednávkach či faktúrach. Dokumenty sa uchovávajú až na 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a môžu byť poskytnuté dopravnej spoločnosti, prípadne úradom či orgánom podľa zákona.

V prípade, že osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného zá-ujmu prevádzkovateľa, jeho zákazníkov a zamestnancov na ochranu práv z dôvodu prebiehajúcich alebo reálne hroziacich sporov v prípade právnych sporov a poistných udalostí, spracúvajú sa nutné osobné údaje najdlhšie počas trvania premlčacích či prekluzívnych lehôt, resp. polroka po konci týchto lehôt s ohľadom na skutočnosť, že žalobu môže súd doručiť aj niekoľko mesiacov po podaní.

2. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať kontaktné údaje dodávateľov na účely obchodných rokovaní, uzavretia a následnej realizácie zmluvy. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou. Odmietnutie poskytnúť tieto údaje môže viesť k prerušeniu všetkých obchodných aktivít.

Záznamy sú priebežne aktualizované; neaktívne kontakty na fyzické osoby budú premazané (najneskôr do 5 rokov od aktívnej interakcie).

Vaše práva

Máte právo požadovať od prevádzkovateľov prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracúvania, a vzniesť námietku proti spracúvaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Máte taktiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade a v prípade podozrenia, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie vzniknutého stavu.

Podrobné informácie o vašich právach a o možných príjemcoch vašich osobných údajov (vrátane informácie o prípadnom poskytnutí osobných údajov) nájdete v sekcii Spracúvanie a ochrana osobných údajov podľa GDPR https://www.akcenta.sk/ochrana-osobnych-udajov.html.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

 • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
 • Poštová adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
 • Ďalšie kontaktné údaje nájdete tu: Ochrana osobných údajov
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností