Akcenta top

Ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov podľa GDPR
Informácie pre dodávateľov

Spracovanie a ochrana osobných údajov podľa GDPR

Dovoľujeme si vás oboznámiť so zásadami spracovania osobných údajov v spoločnosti AKCENTA CZ a.s. (ďalej len „AKCENTA“) a ubezpečiť vás, že sa pri zaisťovaní dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných údajov riadime zákonnými princípmi.

Ochrana súkromia a osobných údajov našich klientov patrí medzi naše priority. Tieto údaje považujeme za dôverné a zachovávame o nich mlčanlivosť. Kladieme dôraz na bezpečnosť pri ich spracovaní, na výber zmluvných partnerov a striktné dodržiavanie pravidiel.

1. Kontaktné údaje v oblasti ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

 • Obchodná firma: AKCENTA CZ a.s.
 • IČO: 25163680, DIČ: CZ25163680
 • Sídlo: Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika 

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov:

2. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich dotknutá osoba poskytla, a to v súvislosti s:

 • uzatvorením zmluvného vzťahu so spoločnosťou AKCENTA, alebo
 • ktoré AKCENTA zhromaždila inak a spracováva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi či na plnenie zákonných povinností. 

Osobné údaje sú získavané priamo od

 • dotknutej osoby,
 • od tretích subjektov a
 • z verejných evidencií. 

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, môžu byť najmä:

 • klienti a potenciálni klienti,
 • návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných kanálov,
 • popr. ďalšie dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracovávajú na základe oprávneného záujmu. 

3. Obdobie, počas ktorého sú vaše osobné údaje uložené 

Vaše osobné údaje uchovávame iba v nevyhnutnom čase a archivujeme ich podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy. 

Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracovávať. To znamená, že máme nastavené vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držania osobných údajov, ako aj to, že údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu robíme výmaz príslušných osobných údajov. 

Osobné údaje, ktoré spracovávame s vaším súhlasom, uchovávame iba počas trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. 

4. Kategória dotknutých osobných údajov 

Údaje o dotknutých osobách slúžiace na ich jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a členia sa do nasledujúcich kategórií:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, funkcia, číslo preukazu totožnosti, kým a kedy bol preukaz vydaný, platnosť preukazu, pohlavie, štátna príslušnosť, či je osoba politicky exponovaná, daňový domicil a daňové číslo),
 • kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, e-mail),
 • údaje o využívaní služieb (údaje týkajúce sa služieb poskytovaných na základe zmluvného vzťahu a ich používania (napr. čísla bankových účtov, zostatky na internom platobnom účte, transakčné údaje, záznamy telefonických hovorov, záznamy inej komunikácie),
 • informácie obchodnej a marketingovej povahy. 

5. Účely pre spracovanie vašich osobných údajov

Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov je robené iba na stanovený účel, v rozsahu a v čase nevyhnutnom pre naplnenie tohto stanoveného účelu, ktorým môže byť:

 • dodržanie právnej povinnosti,
 • rokovanie o uzatvorení alebo zmene zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 • plnenie uzatvorenej zmluvy,
 • ochrany práv a právom chránených záujmov AKCENTY alebo tretej osoby,
 • uskutočnenie výberového konania na voľné pracovné miesta,
 • zasielanie marketingových správ,
 • informovanie o ponúkaných produktoch alebo službách či o ich zmenách. 

6. Legislatívny rámec

Spracovanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, ktorých prehľad je uvedený nižšie:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
 • zákon č. 21/1992 Zb., o bankách
 • zákon č. 370/2017 Zb., o platobnom styku
 • zákon č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu
 • zákon č. 164/2013 Zb., o medzinárodnej spolupráci pri správe daní
 • zákon č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti

7. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva priamo prevádzkovateľ alebo sprostredkovatelia v Českej republike aj v zahraničí, a to najmä v prípade poverených zástupcov, ktorí takisto poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany osobných údajov. Spracovanie osobných údajov robia iba sprostredkovatelia alebo ďalší sprostredkovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Zoznam najvýznamnejších sprostredkovateľov, ktorí pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti majú prístup k niektorým osobným údajov klientov v nevyhnutnom rozsahu na stanovený účel: 

 Poverení zástupcovia

 https://www.akcenta.sk/obchodni-zastupcovia.html

 Prevádzkovateľ serverov

 AKCENTA LOGISTIC a.s.

 IČO: 28807588

 Softvérové riešenie interného systému a OLB

 TESCO SW a.s.

 IČO: 25892533

 Softvérové riešenie klientskej aplikácie 

 RYANT, s.r.o.

 IČO: 26249871


AKCENTA musí v určitých prípadoch, vždy však na základe zákona a v jeho medziach, poskytnúť osobné údaje týmto príjemcom:

 • bankám,
 • externým spolupracovníkom a dodávateľom s cieľom plnenia zmluvy,
 • poskytovateľom poštových a komunikačných služieb a služieb elektronických komunikácií,
 • orgánom verejnej moci. 

Zabezpečenie realizácie poskytovaných služieb (platobný styk/investičné služby), ktoré vám ponúkame, vyžaduje, aby sme odovzdávali vaše osobné údaje na spracovanie mimo Českej republiky. Tým dochádza k odovzdávaniu vašich osobných údajov do tretích krajín aj mimo EÚ. Odovzdávanie však vždy prebieha v súlade s legislatívnymi požiadavkami a v každom prípade je zabezpečená ochrana vašich osobných údajov. 

Súhlas so zasielaním správ z trhu

Prihlásením sa na odber newslettera (správ z trhu) a následným potvrdením prostredníctvom zaslaného odkazu súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov. Poskytnuté údaje sú prevádzkovateľom spracovávané na marketingové účely, najmä, nie však výlučne, s cieľom zasielania správ z trhu. Vaše údaje nie sú odovzdávané tretím stranám a budú uchovávané 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Zároveň týmto beriete na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, bez toho vám však nemôžu byť zasielané správy z trhu.

8. Používanie týchto internetových stránok

Súhlas so zasielaním správ z trhu

Prihlásením sa na odber newslettera (správ z trhu) a následným potvrdením prostredníctvom zaslaného odkazu súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov. Poskytnuté údaje sú prevádzkovateľom spracovávané na marketingové účely, najmä, nie však výlučne, s cieľom zasielania správ z trhu. Vaše údaje nie sú odovzdávané tretím stranám a budú uchovávané 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Zároveň týmto beriete na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, bez toho vám však nemôžu byť zasielané správy z trhu.

Aktívne poskytované informácie – kontaktný formulár

Niektoré časti týchto stránok od vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme vás mohli kontaktovať (e-mailový a/alebo telefónny kontakt, meno, prípadne názov firmy). Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na spracovaní uvedených kontaktných údajov s cieľom poskytnutia ponuky a možného budúceho uzatvorenia rámcovej zmluvy. Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú vyžadované a ktoré sú voliteľné. Poskytnuté kontakty sú uchované počas 1 roka.

Pasívne poskytované informácie – cookies

Pri pohybe vo webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (t.j. získané bez toho, aby boli aktívne poskytnuté z Vašej strany) za použitia rôznych technológií (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics a štandardné logovanie Vašich HTTP požiadaviek na strane serveru).

Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustil/a (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý Váš počítač momentálne používa, východzie nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch Vášho prehliadača. Tieto stránky vyžadujú pre svoje fungovanie ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby Vás informoval v momente, keď sú cookies zaslané, prípadne celkom odmietnuté alebo zakázané, no aj tak však určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.

9. Poučenie o právach dotknutej osoby

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte právo na prístup k vašim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie nižšie uvedené práva. Ak sa domnievate, že spracovanie nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

 • Máte právo na prístup k svojim osobnýmúdajom. V prípade, že sú vaše údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. S prihliadnutím na účely, na ktoré sú údaje spracovávané, máte právo, aby sme neúplné údaje tiež doplnili alebo vymazali, pokiaľ je spracovanie neoprávnené, popr. obmedzili
 • V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlase, ktorý ste nám udelili, máte právo na tzv. prenositeľnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v situácii, keď vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade už vaše osobné údaje nebudeme naďalej takto spracovávať na tento účel. 
 • V prípadoch, keď na spracovanie vašich údajov vyžadujeme váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov v čase, keď bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

Informácie o spracovaní osobných údajov dodávateľov podľa GDPR

Týmto si vás dovoľujeme informovať o spracovaní osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a takisto vás chceme informovať o vašich právach súvisiacich s týmto spracovaním.

Osobné údaje sú spracovávané spoločnosťou AKCENTA CZ a.s., so sídlom Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktná adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) v týchto kategóriách:

1. Zmluvy, objednávky, faktúry

Prevádzkovateľ s cieľom plnenia zmluvy a na splnenie zákonných povinností spracováva osobné údaje fyzických osôb uvedené v zmluvách, objednávkach či faktúrach. Dokumenty sú uchované 10 rokov a môžu byť odovzdané dopravnej spoločnosti, prípadne orgánom dohľadu.

2. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracovávať kontaktné údaje dodávateľov s cieľom obchodných rokovaní, uzatvorenia a následnej realizácie zmluvy. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou. Odmietnutie poskytnutia týchto údajov môže viesť k prerušeniu všetkých obchodných aktivít.

Záznamy sú priebežne aktualizované.

Vaše práva

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade a v prípade podozrenia, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie vzniknutého stavu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

 • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
 • Poštová adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
 • Ďalšie kontaktné údaje nájdete tu: Ochrana osobných údajov
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
42.000
klientov
20
viac ako
rokov skúseností
Používaním tohoto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies. Viac o ochrane osobných údajov.