Informácie pre dodávateľov

  Informácie pre dodávateľov

  Informácie o spracovaní osobných údajov dodávateľov podľa GDPR

  Týmto si vás dovoľujeme informovať o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a zároveň vás chceme informovať o vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

  Osobné údaje spracúva spoločnosť AKCENTA CZ a.s., IČO: 251 63 680, so sídlom Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktná adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (ďalej taktiež ako „prevádzkovateľ“) v týchto kategóriách:

  1. Zmluvy, objednávky, faktúry

  Prevádzkovateľ s cieľom plniť zmluvu a zákonné povinnosti (najmä v oblasti účtovnej a daňovej) spracúva osobné údaje fyzických osôb obsiahnuté v zmluvách, ob-jednávkach či faktúrach. Dokumenty sa uchovávajú až na 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a môžu byť poskytnuté dopravnej spoločnosti, prípadne úradom či orgánom podľa zákona.

  V prípade, že osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, jeho zákazníkov a zamestnancov na ochranu práv z dôvodu prebiehajúcich alebo reálne hroziacich sporov v prípade právnych sporov a poistných udalostí, spracúvajú sa nutné osobné údaje najdlhšie počas trvania premlčacích či prekluzívnych lehôt, resp. pol roka po skončení týchto lehôt s ohľadom na skutočnosť, že žalobu môže súd doručiť aj niekoľko mesiacov po podaní.

  2. Kontaktné údaje

  Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať kontaktné údaje dodávateľov na účely obchodných rokovaní, uzavretia a následnej realizácie zmluvy. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou. Odmietnutie poskytnúť tieto údaje môže viesť k prerušeniu všetkých obchodných aktivít.

  Záznamy sú priebežne aktualizované; neaktívne kontakty na fyzické osoby budú premazané (najneskôr do 5 rokov od aktívnej interakcie).

  Vaše práva

  Máte právo požadovať od prevádzkovateľov prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracúvania, a vzniesť námietku proti spracúvaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Máte taktiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade a v prípade podozrenia, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie vzniknutého stavu.

  Podrobné informácie o vašich právach a o možných príjemcoch vašich osobných údajov (vrátane informácie o prípadnom poskytnutí osobných údajov) nájdete v sekcii Spracúvanie a ochrana osobných údajov podľa GDPR.

  Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov

  • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu
  • Poštová adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
  • Ďalšie kontaktné údaje nájdete tu: Ochrana osobných údajov

  Posledná aktualizácia: 06. 03. 2023