Akcenta top

Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K
L M N O P R S T U V W Z
 
 
A

ADET

Asociace pro devízový trh - profesijné združenie významných nebankových obchodníkov s devízami v Českej republike.

Apreciácia

Zhodnotenie (posilnenie) kurzu jednej meny voči ostatným v závislosti na situácii na devízovom trhu (ponuka a dopyt meny).

ARES

Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informačný systém sústreďujúci informácie z rôznych registrov, ktorý umožňuje vyhľadávanie medzi všetkými ekonomickými subjektmi registrovanými v Českej republike.

ASK

Cena, za ktorú banka devízy predáva, čiže cena, ktorú dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.

Autentizácia

Autentizácia znamená overenie totožnosti Užívateľa pomocou Autentizačnej SMS.

Autentizačná SMS

Autentizačná SMS je číselný kód slúžiaci na overenie totožnosti Užívateľa v rámci používania aplikácie Online Broker (OLB). Autentizačná SMS je zasielaná Užívateľovi na číslo jeho mobilného telefónu. Ide o jednorazový kód, ktorý nie je možné použiť opakovane a má obmedzenú dobu platnosti 5 minút. Autentizačný kód je jedinečným identifikátorom Užívateľa v zmysle Zákona o platobnom styku.

Avízo

Odovzdanie informácií o očakávanej prichádzajúcej úhrade spoločnosti AKCENTA CZ a.s.. Slúži na jednoduchšie priradenie prichádzajúcej úhrady danému klientovi.

 
 

B

BEN

BEN je typ bankových poplatkov devízových úhrad, pri ktorých príjemca platí všetky bankové výdavky (vrátane poplatkov za odosielateľa úhrady).

Bezhotovostný platobný styk

Platobné operácie vykonávané bez prítomnosti hotovosti prevodom peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami zúčastnených subjektov.

Bezhotovostný obchod s cudzou menou

Bezhotovostný obchod s cudzou menou je nákup alebo predaj peňažných prostriedkov v EUR alebo v cudzej mene za peňažné prostriedky v inej mene, ktorý sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet.

Béžová kniha

Je ukazovateľom ekonomickej aktivity v jednotlivých regiónoch USA a indikátorom budúcich rozhodnutí FOMC (Federal Open Market Committee, t.j. Výbor pre operácie na voľnom trhu) o vývoji monetárnej politiky. Obsahuje zhrnutia diskusií o súčasných ekonomických podmienkach, vydáva sa osemkrát za rok – vždy v mesiaci, v ktorom zasadá Americká centrálna banka.

BIC

BIC - Medzinárodný identifikátor banky označovaný tiež ako SWIFT kód.

Bid

Cena, za ktorú banka devízy nakupuje, resp. cena, ktorú je kótujúci dealer ochotný pri nákupe devíz od inej banky alebo klienta zaplatiť.

 
 

C

CERTIS

CERTIS je systém medzibankového platobného styku Českej národnej banky.

Clearing

Forma platobného styku, pri ktorej banky (alebo iné clearingové inštitúcie) uskutočňujú započítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov (vzniknutých z vlastných operácií a operácií klientov). Klienti nestoja voči sebe priamo ako dlžníci a veritelia, aj. napriek tomu sú v rámci banky kompenzované ich záväzky.

 
 

Č

Číslo účtu

Číslo účtu je číselná identifikácia bankového účtu.

ČNB

Česká národná banka je ústrednou bankou Českej republiky, ktorá určuje a presadzuje vnútornú a vonkajšiu menovú politiku, sleduje množstvo peňazí v obehu, vydáva nové peniaze, dohliada na činnosť obchodných bánk, vedie účty štátneho rozpočtu, spravuje menové rezervy, obchoduje s cennými papiermi, a to predovšetkým so štátnymi, sleduje a analyzuje množstvo peňazí v obehu i vývoj všetkých makroekonomických veličín, má dohľad nad devízovým trhom (tzn. devízovou činnosťou).

 
 

D

Dealing limit

Služba v oblasti termínových obchodov, ktorá klientom umožňuje uzatvárať tieto obchody do určitej výšky bez potreby zloženia zálohy.

Deň valuty

Deň valuty je okamih, ku ktorému je platobná transakcia evidovaná pre potreby výpočtu úroku z peňažných prostriedkov na platobnom účte.

Depreciácia

Znehodnotenie (oslabenie) kurzu jednej meny voči ostatným v závislosti na situácii na devízovom trhu (ponuka a dopyt meny).

Deriváty

Deriváty je spoločný názov pre pevné termínové kontrakty a opčné termínové kontrakty. Tržná hodnota takéhoto pevného alebo opčného derivátového kontraktu je odvodená od tržnej hodnoty podkladového (podliehajúceho) aktíva (nástroja). Aktívom môže byť napr. fyzická komodita, cenný papier vrátane štátneho dlhopisu a akciového indexu alebo mena.

Devízová opcia

Je zmluva, ktorá kupujúcemu (držiteľovi) opcie (tzv. holder) zaručuje právo (nie však povinnosť) kúpiť alebo predať stanovené množstvo daných devíz za vopred pevne stanovenú cenu vo vopred vymedzenom budúcom termíne. Zároveň zaväzuje protistranu – vypisovateľa opcie (tzv. writer) – kúpiť alebo predať devízy za túto vopred dohodnutú cenu.

Devízový dealer

Zamestnanec banky alebo inej finančnej inštitúcie obchodujúcej s devízami. Nakupuje a predáva devízy na jeho účet (resp. jeho zamestnávateľa). Pri konverzii jednej meny do druhej dosahuje zisk z rozdielu kurzu devíza nákup a devíza predaj.

Devízový trh

Trh, na ktorom sa vymieňajú národné meny a z týchto výmen sa odvodzujú devízové kurzy.

Devízový účet

Účet vedený v cudzej mene. Úroková miera, ktorá sa k nemu vzťahuje, sa medzi jednotlivými menami líši a miera zhodnotenia prostriedkov na ňom uložených sa tiež líši od účtov v mene Eur.

Devízy

Bezhotovostné formy cudzích peňazí.

Disponent

Disponent je fyzická osoba oprávnená na disponovanie s účtom Klienta.

Doklad o vyrovnaní obchodu

Doklad o vyrovnaní obchodu potvrdzuje priebeh platobnej služby a parametre konverzie cudzích mien. Doklad je odoslaný platiteľovi po odpísaní peňažných prostriedkov z platobného účtu Platobnej inštitúcie.

Dolár

Dolár je oficiálna mena Spojených štátov amerických a menová jednotka vo viac ako 30-tich krajinách sveta. Označuje sa medzinárodným kódom USD. Jeden dolár sa delí na 100 centov.

 
 

E

ECB

Európska centrálna banka je ústrednou bankou Hospodárskej a menovej únie. Bola založená v roku 1998, sídli vo Frankfurte nad Mohanom. Spolu s národnými centrálnymi bankami štátov patriacich do Európskej menovej únie tvorí tzv. Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). ESCB od 1.1. 1999 prevzal zodpovednosť za tvorbu menovej politiky v rámci EMU, uskutočňuje devízové operácie vo vzťahu k euro, drží a spravuje oficiálne devízové rezervy členských štátov a zabezpečuje fungovanie medzinárodných platobných systémov.

EHP

Európsky hospodársky priestor zahrňuje všetky členské štáty Európskej únie, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

EURIBOR

The Euro Interbank Offered Rate – Európska medzibanková ponuková sadzba, úroková sadzba, za ktorú si banky navzájom poskytujú úvery na európskom medzibankovom trhu.

EURO

Spoločná Európska mena, ktorú 1. januára 1999 zaviedlo jedenásť štátov Európskej únie. Euro je v súčasnosti oficiálnym platidlom v 17 z 27 štátov EÚ. Medzinárodným kódom pre menovú jednotku euro je skratka EUR. Jedno euro sa člení na 100 centov (eurocentov).

Eurodoláre

Americké doláre vystupujúce v aktívnych a pasívnych operáciách obchodných bánk, sídlo ktorých je mimo menové územie Spojených štátov amerických. Dôsledkom toho je, že eurodolár nepodlieha dohľadu a regulácii centrálnych bánk krajín, kde sa s eurodolármi obchoduje. Aby transakcia mohla byť označená za euromenovú, nie je rozhodujúce rezidentstvo pôvodného veriteľa ani rezidentstvo konečného dlžníka, ale umiestnenie sprostredkovateľa. Ak napríklad americký občan požičiava prostriedky americkej banke v Londýne, ktorá tieto prostriedky požičiava spoločnosti v USA, táto transakcia je eurodolárovou operáciou. Naopak, ak prostriedky prechádzajú americkou bankou, znamená to domácu dolárovú operáciu.

 
 

F

Faktúra

Listina, v ktorej dodávateľ vyjadruje peňažný nárok voči odoberateľovi za dodané veci alebo za preukázané služby a práce (môže však ísť aj o iné všeobecné vyjadrenie peňažného nároku).

FED

Federálny rezervný systém v USA, centrálna banka USA.

FOREX

Forex je skratka pre For eign Ex change (anglicky výmena cudzích mien). Ide o medzinárodný obchodný systém pre konverziu základných a vedľajších menových párov, teda o devízový trh, ktorého stredné kurzy sa považujú za oficiálne svetové kurzy. To je tiež známe ako Forex Trading, Currency Forex, Forex Exchange Market alebo dokonca FX.

Forwardové body (pipsy)

Percento zvýšenia alebo zníženia aktuálneho výmenného kurzu na základe zmien úrokovej miery na oboch zúčastnených menách. Zohľadňujú sa v kurze za každý mesiac trvania termínového obchodu.

Forwardy

Nákup alebo predaj devíz za teraz pevne dohodnutý kurz s tým, že dodanie a platenie sa uskutoční v dohodnutom termíne (najskôr za dva dni, obvykle však omnoho neskôr). Ďalšie informácie nájdete pod pojmom Termínové obchody.

Futures

Futures predstavujú rovnako ako v prípade forwardov záväzok kupujúceho kúpiť určité podliehajúce aktívum k určitému dňu v budúcnosti za stanovenú cenu (realizačná cena, exercise price) a záväzok predávajúceho predať dané aktívum za rovnakých podmienok. Na rozdiel od forwardov sa však s futures obchoduje len na burzách (opčné a termínové burzy), nie na trhoch OTC (mimoburzový trh) Podmienky kontraktu vrátane štandardizácie aktíva podrobne stanoví burza, na ktorej sa s daným kontraktom obchoduje.

 
 

H

Hedging

Priame zaisťovanie proti riziku, založené na spárovaní rozdielnych tokov – cieľom je dosiahnuť stav, keď sa toky na aktívnej strane kryjú s tokmi na pasívnej strane.

Homebanking

Elektronický systém na obsluhu bankového účtu či uskutočňovanie bankových obchodov prostredníctvom vzdialeného prístupu z počítača užívateľa.

Hrubý domáci produkt (HDP)

HDP je celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorená za dané obdobie na určitom území. Tento ukazovateľ sa používa na určovanie výkonnosti ekonomiky. Časovým obdobím býva obvykle rok, ale HDP je zverejňovaný aj štvrťročne.

 
 I

IBAN

Medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu pre zjednodušený platobný styk v rámci členských štátov EÚ. Bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a  umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu úhrady v prípade cezhraničných prevodov.

Index priemyselnej výroby

Index of Industrial Production (PPP) – predbežný odhad je zverejňovaný asi dva týždne po skončení mesiaca. Tento index zahrňuje výrobu, ťažobný priemysel a verejné služby. Tvorí zhruba ¼ HDP. Hodnota ukazovateľa narastá s ekonomickým rastom a klesá s poklesom ekonomiky. Rast tohto ukazovateľa znamená pozitívny impulz pre posilňovanie meny v danej krajine.

Index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity

Consumer Sentiment – rast tohto indexu je daný hlavne silným ekonomickým rastom, rastom miezd, cien akcií a zvyšovaním životnej úrovne. V poslednej dobe reagujú trhy pomerne silne na zverejnenie ukazovateľa nálady spotrebiteľov. Negatívna nálada signalizuje slabšiu ekonomiku a nízke úrokové sadzby, pričom táto kombinácia vedie k poklesu hodnoty dolára na devízovom trhu. Optimizmus spotrebiteľov naznačuje možný nárast úrokových sadzieb a zvýšený dopyt po dolári. Tento index je zverejňovaný každý mesiac.

Index spotrebiteľských cien

Consumer Price Index (CPI) – index spotrebiteľských cien vyjadruje vážený priemer cien z fixného koša tovaru a služieb využívaných spotrebiteľmi. Mesačná zmena indexu spotrebiteľských cien predstavuje mieru inflácie. Vysoká inflácia znamená negatívnu správu pre všetky trhy. Nižšia miera inflácie má za dôsledok nárast cien obligácií, ceny akcií posilňujú, ako aj hodnota domácej meny.

Indexy výrobných cien

Producer Price Indexes (PPI) – indexy sú vyhlasované druhý týždeň v mesiaci a odrážajú hodnoty predchádzajúceho mesiaca. Pre hodnotu domácej meny na devízovom trhu a vysoký nárast PPI je negatívnou správou. Sledujú sa indexy: dokončených výrobkov – je považovaný za ukazovateľ inflácie výrobných cien a je zároveň najsledovanejší z PPI, pretože predznamenáva vývoj inflácie cien spotrebných výrobkov; medziproduktov, dodávok a súčastí – tento index býva nestálejší než PPI hotových výrobkov, preto je vhodnejšie radšej sledovať dlhodobý trend vývoja než jednotlivé medzimesačné zmeny. Zmeny tohto indexu obvykle predznamenávajú zmeny PPI hotových výrobkov; surovín vstupujúcich do výroby – v medzimesačnom porovnaní býva rozkolísaný, ale dlhodobý trend naznačuje hodnotu PPI medziproduktov a PPI hotových výrobkov.

Inflácia

Vyjadruje priemerný medziročný rast cenovej hladiny spotrebiteľského koša. Vyjadruje sa v percentách. Často sa používa ako automatické prispôsobenie cien v zmluvách. V ČR je inflácia definovaná presne ako kĺzavý priemer 12tich medziročných hodnôt rastu indexu spotrebiteľských cien.

Informácie platcovi

Informácie platcovi po prijatí príkazu k úhrade je potvrdenie podmienok bezhotovostného obchodu s cudzou menou, zjednaného medzi platobnou inštitúciou a Klientom, ktoré platobná inštitúcia poskytne Klientovi ihneď po prijatí príkazu k úhrade. Doklad obsahuje presné a záväzné inštrukcie pre Klienta k prevodu peňažných prostriedkov na úhradu platobnej transakcie, čiastku platobnej transakcie v mene použitej v príkazu k úhrade, údaj o úplate, ktorú je platca povinný zaplatiť poskytovateľovi za uskutočnenie platobnej transakcie, a v prípade, že sa úplata skladá z viacerých samostatných položiek, i rozpis týchto položiek, použitý výmenný kurz a čiastku platobnej transakcie po konverzii mien a dátum prijatia príkazu k úhrade.

Internetbanking

V širšom zmysle ide o využitie internetu v bankovníctve, v užšom zmysle skutočná realizácia bankových produktov a služieb prostredníctvom internetu.

Interný platobný účet (IPÚ)

Interný platobný účet (IPÚ) je nástroj na realizáciu odchádzajúcich a prichádzajúcich domácich a zahraničných úhrad a konverziu mien. Vhodný je predovšetkým pre tých klientov, ktorí dostávajú úhrady v cudzích menách od svojich obchodných partnerov a zároveň v nich svojim obchodným partnerom platia svoje záväzky.

Efektívne ho môžu využívať aj klienti, ktorí inkasujú od zahraničných partnerov alebo im naopak za tovar či služby platia.

IPÚ slúži:
  • k odosielaniu úhrad do zahraničia
  • k prijímaniu zahraničných úhrad
  • ku konverzii mien

Intervencia centrálnej banky

Bežný termín používaný pre popis činnosti centrálnej banky, ktorá sa podieľa na výmennom trhu nakupovaním a predávaním meny za účelom jej posilnenia alebo oslabenia. Centrálna banka obvykle zasahuje do výmenného trhu za účelom podpory miestneho kurzu svojej krajiny. Napríklad ak dolár oslabí viac než by si centrálna banka priala, môže predať veľké množstvo eur za americké doláre kvôli posilneniu dolára.

Intervencia nepriama

Činnosť, pri ktorej vláda ovplyvňuje výmenný kurz prostredníctvom úrokovej, daňovej, colnej či dotačnej politiky.

Intervencia priama

Činnosť, pri ktorej vláda (väčšinou prostredníctvom centrálnej banky) kupuje alebo predáva na devízovom trhu určitú menu za účelom ovplyvnenia jej výmenného kurzu.

Intradenná volatilita

Kolísavosť kurzu v priebehu dňa.

 

J

Jedinečný identifikátor

Jedinečný identifikátor je kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ktorými sa podľa určenia poskytovateľa identifikuje užívateľ alebo jeho účet pri uskutočňovaní platobných transakcií.

 
 

K

Komunikačný kanál

Komunikačný kanál je dohodnutý spôsob výmeny informácií medzi Klientom a Platobnou inštitúciou s cieľom vierohodne zachytiť zjednané podmienky alebo priebeh realizácie platobnej služby.

Konfirmácia výmenného obchodu

Písomné potvrdenie objednávky výmenného obchodu, ktorý bol prednostne uzatvorený telefonicky.

Konvertibilita (zmeniteľnosť)

Vlastnosť (atribút) meny, ktorá je voľne zmeniteľná za inú menu alebo zlato.

Konverzia

Proces, pri ktorom je aktívum alebo pasívum, ktorého cena je určená v jednej mene, vymenené za aktívum alebo pasívum, ktorého cena je určená v inej mene.

Kotácia

Konkrétna ponuka výmenného kurzu.

Krížový výmenný kurz (Cross Rate)

Bežný termín popisujúci hodnotu jednej zahraničnej meny vo vzťahu k inej zahraničnej mene ignorujúci miestnu menu a jej výmenný kurz. Príkladom je hodnota eura voči doláru vyjadrená kurzom 1,537.

Kurz nákup

Cena, za ktorú banka alebo iná finančná inštitúcia devízy nakupuje, resp. cena, ktorú je kótujúci dealer ochotný pri nákupe devíz od inej banky alebo klienta zaplatiť.

Kurz predaj

Cena, za ktorú banka alebo iná finančná inštitúcia devízy predáva, teda cena, ktorú dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.

Kurzové riziko

Riziko ujmy na zisku vplyvom zmeny kurzov cudzích mien voči mene, v ktorej sú vykazované účty. Kurzové riziko je možné riadiť uzatvorením termínového obchodu (viď forwardy).

Kurzové rozpätie

Rozdiel medzi kurzom nákupným, za ktorý sa kupujú devízy a valuty, a kurzom predajným, za ktorý sa predávajú devízy a valuty.

 
 
L

Leading Indicators

Leading Indicators (predstihové indikátory) - štatistické dáta, pomocou ktorých je predpovedaný budúci ekonomický vývoj. Je to súhrn predstihových ekonomických ukazovateľov zahrňujúci nové objednávky, požiadavky nezamestnaných, ponuku peňazí, priemerný pracovný týždeň, stavebné povolenie a ceny akcií.

LIBID

London Interbank Bid Rate – správy o medzibankovej aktivite a o euromenovej aktivite sa obvykle vzťahujú k LIBOR a LIBID.

LIBOR

London InterBank Offered Rate – londýnska medzibanková ponuková sadzba, úroková sadzba, za ktorú si banky navzájom poskytujú úvery na londýnskom medzibankovom trhu.

 
 
M

Menové (devízové) trhy

Ide o trhy dlhové, akciové alebo komoditné s tým, že nástroje sú v cudzích menách, ďalej o trh peňažných prostriedkov v rôznych menách (t.j. nákup peňažných prostriedkov jednej meny za predaj peňažných prostriedkov inej meny).

Menový kurz

Cena meny vyjadrená v jednotkách inej meny, tiež devízový kurz, výmenný kurz.

MiFID

Smernica o trhoch finančných inštrumentov (The Markets in Financial Instruments Directive). Jej cieľom je predovšetkým zvýšenie ochrany klientov, ktorým sú poskytované investičné služby a zvýšenie transparentnosti kapitálových trhov.

Miera inflácie

Miera rastu agregátnej cenovej hladiny medzi dvoma obdobiami (viď inflácia).

 
 
N

Ponuka (Offer)

Cena, za ktorú banka devízy predáva, teda cena, ktorú dealer požaduje pri predaji devízy inej banke alebo klientovi.

Náhradná autentizácia

Náhradná autentizácia znamená overenie totožnosti Užívateľa pomocou série doplňujúcich otázok, na ktoré môže poznať odpoveď len Užívateľ.

Nezamestnanosť

Je zverejňovaná štvrťročne s výsledkami za minulý štvrťrok (máj – za 1. štvrťrok, august – za 2. štvrťrok, november – za 3. štvrťrok, február – za 4. štvrťrok predchádzajúceho roku). Údaje sú zverejnené do 10. dňa v príslušnom mesiaci. Dopad na vývoj kurzu spravidla nemá.

Normálna rýchlosť úhrady

Normálna rýchlosť úhrady je charakterizovaná dĺžkou vysporiadania do 2 – 3 pracovných dní.

 
 

O

Obchodná bilancia

Obchodná bilancia je súčasťou platobnej bilancie a ide o saldo vývozu a dovozu tovaru a služieb  danej krajiny. Slovenská republika je závislá na exporte, ktorý je ťahúňom domácej ekonomiky, a preto je každá zmienka o ňom veľmi citlivo vnímaná. Má úzku nadväznosť na rast HDP.

Obchodník s cennými papiermi

Obchodník s cennými papiermi je právnická osoba, ktorá svojim zákazníkom sprostredkováva prístup ku kapitálovému trhu, čiže nakupuje a predáva cenné papiere.

Uskutočňuje obchody s cennými papiermi na účet svojho zákazníka, čím sa líši od dealera, ktorý uskutočňuje obchody na svoj účet. V Českej republike ho k tomu oprávňuje zvláštne povolenie ČNB. OCP poskytuje investičné služby podľa zákona o cenných papieroch.

OLB

OLB alebo On-line Broker je elektronický systém pre uzatváranie devízových obchodov on-line prostredníctvom internetu.

On-line obchodovanie

On-line obchodovanie je okamžitý bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov.

Opcia

Opcia na rozdiel od forwardov, futures a swapov dáva svojmu vlastníkovi právo, nie však povinnosť, k nákupu či predaju určitého aktíva k určitému dňu alebo počas určitej doby v budúcnosti za stanovenú cenu (realizačná cena, exercise price, strike price). Predávajúcemu prináša opcia záväzok predať alebo kúpiť dané aktívum za tých istých podmienok. Podmienky kontraktu sú podrobne opísané v zmluve. S opciami sa obchoduje na trhoch OTC (mimoburzový trh) i na burzách. Podľa druhu podliehajúceho aktíva sa opcie delia na opcie na spotové aktívum (vlastník opcie má priamo právo na nákup alebo predaj daného aktíva) a opcie na futures (vlastník opcie má právo na nákup alebo predaj daného aktíva prostredníctvom futures).

Order

Záväzná objednávka, na základe ktorej spoločnosť automaticky zobchoduje pre klienta požadovanú menu, ak kurz na trhu dosiahne v dohodnutom čase úroveň požadovanú klientom.

Otvorená devízová pozícia

Rozdiel medzi aktívami a pasívami v danej mene. Otvorená devízová pozícia je spojená s kurzovým rizikom.

OUR

OUR je typ bankových poplatkov pri devízových úhradách, keď platca hradí všetky náklady na prevod finančných prostriedkov.

 
 
P

Peňažné prostriedky

Peňažné prostriedky sú bankovky, mince a bezhotovostné peňažné prostriedky.

Peňažný ústav

Peňažný ústav predstavuje banku alebo inú finančnú inštitúciu alebo pobočku zahraničnej banky alebo inej finančnej inštitúcie oprávnenej prijímať vklady od verejnosti.

Pipsy (Forwardové body)

Percento zvýšenia alebo zníženia aktuálneho výmenného kurzu na základe zmien úrokovej miery oboch zúčastnených krajín. Pripočítavajú sa za každý mesiac trvania termínového obchodu.

Platiteľ

Platiteľje užívateľ, ktorému majú byť z platobného účtu odpísané peňažné prostriedky na uskutočnenie platobnej transakcie alebo ten, kto dáva k dispozícii peňažné prostriedky na uskutočnenie platobnej transakcie.

Platobná inštitúcia

Platobná inštitúcia je právnická osoba oprávnená poskytovať platobné služby na základe povolenia na činnosť platobnej inštitúcie, ktoré jej udelila Česká národná banka.

Platobný titul

Platobný titul je číselný identifikátor účelu peňažnej úhrady zahraničnej platby. Aktuálny zoznam platobných titulov je uvedený v číselníku BA0030 Českej národnej banky na internetovej adrese http://www.cnb.cz.

Platobná transakcia

Platobná transakcia je vklad peňažných prostriedkov na platobný účet, výber peňažných prostriedkov z platobného účtu alebo prevod peňažných prostriedkov.

Platobný účet

Platobný účet je účet, ktorý slúži na uskutočňovanie platobných transakcií.

Poplatok

Poplatok je cena za uskutočnenie platobného príkazu, ktorú je Klient povinný uhradiť Platobnej inštitúcii. Platobná inštitúcia je povinná Klienta vopred informovať o výške poplatku.

Povinnosť identifikácie

V súlade so zákonom č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti je každá finančná inštitúcia v rámci uzatvárania výmenných obchodov povinná uskutočniť identifikáciu účastníkov obchodu (osôb i firiem).

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate – jedným z hlavných ukazovateľov úverových trhov v dôležitých finančných centrách je referenčná úroková sadzba, za ktorú sú banky ochotné nakúpiť (vypožičať si) depozitá. Pre pražské finančné centrum sa táto sadzba nazýva PRIBID. Stanovuje sa z kotácií referenčnej banky na trhu medzibankových depozít vrátane algoritmu stanovenia PRIBID a PRIBOR.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate – jedným z hlavných ukazovateľov úverových trhov v dôležitých finančných centrách je referenčná úroková sadzba, za ktorú sú banky ochotné predať (požičať) depozitá. Pre pražské finančné centrum sa táto sadzba nazýva PRIBOR. Stanovuje se z kotácií referenčnej banky na trhu medzibankových depozít vrátane algoritmu stanovenia PRIBID a PRIBOR.

Príkaz k úhrade

Príkaz k úhrade je pokyn poskytovateľovi, ktorým platiteľ alebo príjemca žiada o uskutočnenie platobnej transakcie.

Promptný obchod

Nákup alebo predaj devíz za kurz aktuálny v danom okamihu s tým, že dodanie a platenie sa uskutoční najneskôr do dvoch pracovných dní.

Príjemca

Príjemca je užívateľ, na platobný účet ktorého majú byť podľa príkazu k úhrade pripísané peňažné prostriedky alebo ktorému majú byť podľa príkazu k úhrade peňažné prostriedky k dispozícii.

Príkaz na úhradu

Klient dáva príkaz banke, aby z jeho účtu uskutočnila úhradu na bankový účet príjemcu.

 
 
R

Rámcová zmluva

Termín označujúci dohodu medzi spoločnosťou AKCENTA CZ a.s. a jej klientmi, ktorí chcú uzavrieť spoluprácu v oblasti výmeny devíz a zahraničného platobného styku, oprávňujúca Akcentu CZ, a.s. prijímať od klientov platobné príkazy v súlade s povolením Českej národnej banky na činnosť platobnej inštitúcie. Rámcová zmluva ošetruje všetky služby, ktoré AKCENTA CZ a.s. ponúka.

Rating

Komplexné hodnotenie kvality finančnej inštitúcie nezávislou agentúrou. Ukazovateľ kvality a spoľahlivosti inštitúcie.

 

 

S

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit – SDD)

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit – SDD) je bezhotovostné inkaso v eurách vykonané z úhrady.

SEPA inkaso medzi firmami (SDD B2B) je priame inkaso v mene EUR určené výhradne pre podnikateľské subjekty.

SEPA úhrady

SEPA úhrady sú zjednodušené úhrady medzi členskými štátmi Európskej únie alebo inými zmluvnými štátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Pre využitie zjednodušenej úhrady SEPA je platiteľ povinný uviesť číslo platobného účtu príjemcu vo formáte IBAN, SWIFTový kód banky príjemcu a je možné ju použiť len na prevod peňažných prostriedkov v mene EUR.

SEPA/SEPA úhrada

SEPA/SEPA úhrada je služba poskytovaná spoločnosťou AKCENTA CZ.

SEPA/SEPA úhrada je každá úhrada, ktorá splňuje nasledujúce podmienky:

  • úhrada v EUR v rámci EHP (EÚ+LICHT.+ISLAND+NÓRSKO)
  • musí obsahovať IBAN príjemcu
  • musí obsahovať SWIFT banky príjemcu
  • poplatky len s dispozíciou SHA
  • nesmie byť zvláštna požiadavka na spracovanie (napr. URGENT)

SHA

SHA je typ bankových poplatkov pri devízových úhradách, pri ktorých platiteľ platí poplatky za odoslanie úhrady a príjemca platí poplatky za pripísanie úhrady na jeho účet, čo je najobvyklejší variant.

Špekulácia

Obchod alebo postupnosť obchodov, sú založené na očakávanom zisku, ktorého realizácia je neistá.

Spot

Nákup alebo predaj devíz za kurz aktuálny v danom okamihu s tým, že dodanie a platenie sa uskutoční spravidla do piatich pracovných dní.

Swap / swapový obchod

Je termínový obchod s cudzími menami. Pevne dohodnutý obchod s cudzími menami, ktorý sa skladá z dvoch častí, pri ktorom dochádza k okamžitému nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v jednej mene za určité množstvo peňažných prostriedkov v inej mene, a následne k určitému dohodnutému budúcemu pracovnému dňu k nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v jednej mene za určité množstvo peňažných prostriedkov v inej mene pri swapovom kurze dohodnutom v čase uzatvorenia daného obchodu.

SWIFT ( BIC)

SWIFT kód - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(alebo tiež BIC kód ) slúži na identifikáciu banky v medzibankovej elektronickej komunikácii a uskutočňovanie platobného styku. Tento celosvetový systém bol založený v roku 1977. Ide o osem až jedenásťmiestny alfanumerický kód.

 
 

T

Termínové obchody

Predaj alebo nákup devíz k budúcemu dohodnutému termínu na základe termínovaného kurzu, ktorý je vopred dohodnutý pri uzatváraní kontraktu. Medzi termínové obchody zaraďujeme operácie typu forward, futures a opcie. AKCENTA CZ ponúka tieto termínové obchody:

 

U

Urgentná úhrada

Urgentná úhrada je tzv. zrýchlená zahraničná úhrada, tzn. úhrada, ktorá odchádza z banky platiteľa s termínom splatnosti (valutou) D+0 (v deň podania Pokynu na odchádzajúcu devízovú platobnú transakciu). Pripísanie úhrady v banke príjemcu záleží na valutárnom dátume príslušnej banky. Pokyn a odchádzajúcu devízovú platobnú transakciu je potrebné podať pri úhradách v EUR a USD do 13:30 hod; ostatné meny do 9:30 hod. Podmienkou úhrady je predchádzajúce pripísanie peňazí na účet Akcenty.

 
 

V

Valuta vyrovnania D+5

Ide o zloženú valutu skladajúcu sa z:

  • valuty D+1 - lehoty, v ktorej je Klient povinný previesť peňažné prostriedky na finančné krytie požadovaného Obchodu/Transakcie na Viazaný platobný účet)
  • valuty D+4 – lehoty, v ktorej je Spoločnosť povinná, ak sú na Viazanom platobnom účte pripísané peňažné prostriedky na uskutočnenie Klientom požadovaného Obchodu/Transakcie, uskutočniť Klientom požadovaný Obchod/Transakciu

Valutový trh

Trh, na ktorom sú obchodované valuty, tj. bankovky emisných bánk. Dôvodom týchto obchodov je predovšetkým zahraničná turistika.

Valuty

Zahraničné meny vo forme bankoviek, mincí alebo šekov.

Volatilita

Volatilita znamená kolísavosť, nestálosť napr. cien, kurzov, sadzieb.

Všeobecné obchodné podmienky

Upravujú zmluvné vzťahy medzi klientom a spoločnosťou AKCENTA CZ a.s. pri všetkých poskytovaných produktoch, ktoré má klient dohodnuté. Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy a ich ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok.

 
 

Z

Zahraničný obchod

Tento údaj informuje o veľkosti vývozu a dovozu za príslušné mesiace a tým vzniknuté kladné či záporné saldo zahraničného obchodu. Zahraničný obchod je uverejňovaný každý mesiac s dvojmesačným meškaním. Spravidla neposkytuje výrazný impulz pre ďalšie posilňovanie či oslabovanie meny, zo strednodobého hľadiska môže mať jeho výška vplyv na pohyb kurzu.

Zahraničná platba

Zahraničná platba je bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov v českej i cudzej mene do a zo zahraničia a v cudzej mene medzi tuzemcami aj cudzozemcami v Slovenskej republike, ak nie je účet príjemcu vedený u poskytovateľa platiteľa (t.j. ak nie je platobný účet platiteľa i príjemcu vedený v rovnakej platobnej inštitúcii).

Zabezpečovanie 

Fixáciou kurzu sa klienti zabezpečujú proti jeho možnému nevýhodnému vývoju. Nákup alebo predaj devíz za teraz pevne dohodnutý kurz s tým, že dodanie a platenie sa uskutoční v dohodnutom termíne (najskôr za päť dní, obvykle však omnoho neskôr). Viac informacii o termínových obchodoch (forward) nájdete na stránke Termínové obchody.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností