Regulácia a licencie

  AKCENTA CZ a.s. ponúka služby na základe povolení udelených Českou národnou bankou.

  Povolenie na činnosť platobnej inštitúcie sme ako prvá nebanková finančná inštitúcia dostali od Českej národnej banky vo februári roku 2011 na základe úspešného licenčného konania. Licencia nie je časovo obmedzená a oprávňuje spoločnosť AKCENTA CZ na poskytovanie platobných služieb podľa § 3 ods. 1 písm. a) b) c) d) e) f) zákona o platobnom styku. V júli roku 2009 sme získali povolenie na činnosť obchodníka s cennými papiermi v rozsahu hlavných investičných služieb – podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), c) a doplnkové investičné služby – podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona. Táto licencia nás oprávňuje na vykonávanie termínových obchodov (Forward a Swap). Pre úplnosť ešte pripájáme výpis z Obchodného registra.

  AKCENTA CZ poskytuje svoje služby v zahraničí na základe Notifikácie Českou národnou bankou.

  • PLATOBNÉ SLUŽBY AKCENTA CZ ponúka v týchto štátoch: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB platobné inštitúcie)
  • SLUŽBY OCP AKCENTA CZ ponúka v týchto štátoch: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB OCP)

  Archív licencií

  Implementácia MiFID v spoločnosti AKCENTA

  Dňa 3. januára 2018 vstupuje do platnosti smernica EÚ 2014/65/EÚ (známa ako MiFID II), ktorá obsahuje veľa zmien na posilnenie ochrany zákazníkov, zlepšenie transparentnosti a podávanie detailnejších informácií o obchodoch. AKCENTA zavádza celý rad opatrení, ktoré sú v súlade s týmito požiadavkami – nižšie uvádzame stručný prehľad najvýznamnejších zmien. Detailnejší popis vrátane ďalších zmien je uvedený v Informačnej brožúre, ktorá sa dá stiahnuť tu.

  Posúdenie cieľového trhu – test vhodnosti produktu pre zákazníka

  AKCENTA robí test vhodnosti produktov, ktoré ponúka svojim zákazníkom. Za účelom splnenia týchto požiadaviek vás v najbližšom čase oslovíme prostredníctvom nových investičných dotazníkov. Cieľom je zvýšenie informovanosti najmä neprofesionálnych zákazníkov o možných rizikách investičných služieb, a tým aj zabezpečenie vyššej miery ich ochrany.

  Vykonávanie pokynov za najlepších podmienok a v najlepšom záujme zákazníka

  AKCENTA má stanovené pravidlá, ktorých cieľom je, aby každý jednotlivý pokyn klienta bol vykonaný za najlepších podmienok. Spoločnosti taktiež záleží na tom, aby bolo zabezpečené sústavné vykonávanie pokynov za skutočne najlepších podmienok, čestne, spravodlivo, profesionálne a v najlepšom záujme zákazníka.

  Informácie o poklese hodnoty portfólia

  AKCENTA informuje svojich zákazníkov o výkonnosti ich portfólia. Najmä pri poklese aktuálnej trhovej hodnoty portfólia o 10 % jeho hodnoty, popr. 20 %, 30 % a pod., dostane zákazník informácie o takej zmene hodnoty portfólia, a to vždy najneskôr do konca príslušného pracovného dňa.

  Riadenie stretu záujmov

  AKCENTA má nastavené pravidlá a mechanizmy na predchádzanie stretu záujmov. S cieľom predísť stretom záujmov má AKCENTA vybudovanú zodpovedajúcu organizačnú štruktúru s kontrolnými mechanizmami, ktorých úlohou je zabezpečiť oddelenie nezlučiteľných funkcií a garantovať zamedzenie stretu záujmov.

  Informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch

  Všetky náklady a súvisiace poplatky účtované za investičnú službu alebo za doplnkové služby zákazníkovi, ktoré by mali byť oznamované, vychádzajú z prílohy II Nariadenia EÚ 2017/565. AKCENTA poskytne tieto informácie na žiadosť zákazníka pred uzatvorením konkrétneho obchodu (konkrétna výška nákladov a poplatkov) a následne ich poskytne rozpísané na jednotlivé položky v zložke „Informácie/Povinne zverejňované informácie podľa MiFID“ v OLB.

  Informácie k PRIIPS

  Nariadenie č. 1286/2014 o oznámení kľúčových informácií, ktoré sa týka štruktúrovaných retailových investičných produktov a poistných produktov s investičnou zložkou (ďalej len PRIIPs), prináša povinnosť poskytovať neprofesionálnym klientom (zákazníkom podľa MiFID) oznámenie kľúčových informácií (ďalej len KID) pred poskytnutím služby s investičnou zložkou.

  Každý KID je individuálny, obsahuje konkrétne informácie vzťahujúce sa na konkrétny produkt / typu obchodu s investičnou zložkou. AKCENTA nevytvára a neposkytuje KID-y pri dojednávaní termínových obchodov, ktoré sú dojednané na účel zaistenia. Na žiadosť klienta (zákazníka podľa MIFID) AKCENTA tieto špecifické informácie ku konkrétnemu typu obchodu klientovi poskytne.

  Zverejňovanie Informácií o totožnosti miest vykonávania a kvalite vykonávania investičnými podnikmi

  AKCENTA je povinná v súlade s čl. 64 – 66 Nariadenia 2017/565 dodržiavať pravidlá pre vykonávanie pokynov za najlepších podmienok. Cieľom týchto pravidiel je, aby každý jednotlivý pokyn klienta bol vykonaný v súlade s príslušnými pravidlami pre vykonávanie pokynov a ďalej aby bolo zaistené sústavné vykonávanie pokynov za skutočne najlepších podmienok. Tieto pravidlá stanovuje AKCENTA ako spoločné pre všetky kategórie svojich zákazníkov (neprofesionálnych klientov, profesionálnych klientov a spôsobilé protistrany).

  Pri posudzovaní plnenia povinností best execution je nutné prihliadnuť na špecifickú povahu tohto druhu obchodov, keď produkty ponúkané AKCENTOU (OTC deriváty) sú nástroje, ktoré sa uzatvárajú na základe špecifickej individuálnej požiadavky zákazníka a fakticky nemajú úplne presný ekvivalent obchodovaný na RT, MOS či OOS. Prevodným miestom je sám obchodník s cennými papiermi (AKCENTA) a ďalšie faktory, ktoré sú z hľadiska best execution relevantné, sú podradené tomu, že sú predmetom individuálnej dohody medzi obchodníkom s cennými papiermi a zákazníkom pri dojednávaní daného produktu. Pre neštandardizované OTC deriváty ďalej nariadenie 2017/565 uvádza, že zahŕňajú jedinečný zmluvný vzťah zohľadňujúci konkrétne špecifické podmienky, v ktorých sa nachádza zákazník a obchodník s cennými papiermi (AKCENTA), a že nemusia byť na účely spôsobu vykonania best execution plne porovnateľné s obchodmi, v ktorých ide o akcie obchodované na RT, MOS či OOS. Vzhľadom na to, že povinnosť best execution platí pre všetky investičné nástroje, je taktiež v prípade produktov ponúkaných AKCENTOU nutné získať relevantné údaje o trhu s cieľom overiť, či je cena ponúknutá zákazníkovi na mimoburzovom trhu korektná a zaisťuje splnenie povinnosti obchodníka s cennými papiermi vykonať pokyn za najlepších podmienok. Tzn. obchodník (AKCENTA) kontroluje korektnosť konkrétnej ceny navrhnutej zákazníkovi nielen podľa jemu dostupných trhových dát, ktoré použil na odhad ceny dojednávaného produktu, ale taktiež, ak je to možné, porovnaním s podobnými či porovnateľnými produktmi. Trhová konformita OTC derivátov dojednávaných so zákazníkmi sa sleduje pred tým, ako sa príslušný kontrakt uzavrie.

  Nižšie uvádzame kritériá pre zaistenie najlepších podmienok podľa ich relatívnej dôležitosti zostupne.

  KRITÉRIUMPOSTUP A VÝZNAM KRITÉRIAPORADIE DÔLEŽITOSTI

  Cena, ktorú je možné dosiahnuť

  V prípade nákupu je rozhodujúca najnižšia cena, v prípade predaja je rozhodujúca najvyššia cena. Kvalita ceny závisí od počtu účastníkov trhu a aktuálnej ponuky a dopytu.

  Na porovnanie konkrétnej ceny využíva AKCENTA obchodné platformy niektorých bánk (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) a informačné zdroje (napr. REUTERS, BLOOMBERG).

  1

  Kvalita (kredibilita) protistrany

  AKCENTA v súlade s vlastnými pravidlami riadenia rizík vyhodnocuje výber protistrán vrátane vyrovnania v zmysle kvality poskytovaných služieb (dojednaných podmienok), dôveryhodnosti, finančnej stability

  2

  Rýchlosť, s akou je možné pokyn vykonať

  Do rýchlosti vyrovnania sa radí aj rýchlosť prevodu medzi bankami

  3

  Objem požadovaného obchodu

  Objem je zohľadňovaný v súvislosti s podmienkami a limitmi protistrany

  4

  Objem poplatkov účtovaných zákazníkovi

  Prevodným miestom pre zákazníka je AKCENTA. Poplatky sa riadia platným Sadzobníkom alebo individuálnym cenovým programom. Pre vyhodnotenie protistrany nie je relevantné

  Objem vlastných poplatkov účtovaných zákazníkovi

  Prevodným miestom pre zákazníka je AKCENTA. Poplatky za investičné nástroje účtované protistranou AKCENTA na zákazníkov neprenáša

  V prípade, že by existovalo pre jeden pokyn viac protistrán, postupuje AKCENTA podľa vyššie uvedených kritérií od najdôležitejšieho smerom k menej významným. Pre konkrétny pokyn AKCENTA vždy zváži faktory pre vykonanie pokynu za najlepších podmienok, ako je cena (1), riziko protistrany (2) a rýchlosť (3) – podľa týchto faktorov zvolí protistranu pre uzavretie obchodu.

  AKCENTA je povinná uverejniť (na základe nariadenia Komisie EÚ 2017/576 zo dňa 8. 6. 2016) raz ročne pre jednotlivé druhy investičných nástrojov 5 prevodných miest, na ktorých vykonávala pokyny zákazníkov, súhrn a závery analýzy kvality vykonávania obchodov. Prevodným miestom pre zákazníka je AKCENTA. Priložené informácie vychádzajú zo šablón obsiahnutých v prílohe II Nariadenia 2017/576.

  Vysvetlenie pojmov
  • RT - Regulovaný trh
  • OOS - Organizovaný obchodný systém
  • MOS - Mnohostranný obchodný systém
  • OTC deriváty - Deriváty môžu byť obchodované pomocou OTC (Over the Counter) alebo na burzovom trhu. Najviac obchodov prebieha prostredníctvom OTC.