Akcenta top

Implementácia MiFID v spoločnosti AKCENTA

Dňa 3. januára 2018 vstupuje do platnosti smernica EÚ 2014/65/EÚ (známa ako MiFID II), ktorá obsahuje veľa zmien na posilnenie ochrany zákazníkov, zlepšenie transparentnosti a podávanie detailnejších informácií o obchodoch. AKCENTA zavádza celý rad opatrení, ktoré sú v súlade s týmito požiadavkami – nižšie uvádzame stručný prehľad najvýznamnejších zmien. Detailnejší popis vrátane ďalších zmien je uvedený v Informačnej brožúre, ktorá sa dá stiahnuť tu.

Posúdenie cieľového trhu – test vhodnosti produktu pre zákazníka

AKCENTA robí test vhodnosti produktov, ktoré ponúka svojim zákazníkom. Za účelom splnenia týchto požiadaviek vás v najbližšom čase oslovíme prostredníctvom nových investičných dotazníkov. Cieľom je zvýšenie informovanosti najmä neprofesionálnych zákazníkov o možných rizikách investičných služieb, a tým aj zabezpečenie vyššej miery ich ochrany.

Vykonávanie pokynov za najlepších podmienok a v najlepšom záujme zákazníka

AKCENTA má stanovené pravidlá, ktorých cieľom je, aby každý jednotlivý pokyn klienta bol vykonaný za najlepších podmienok. Spoločnosti taktiež záleží na tom, aby bolo zabezpečené sústavné vykonávanie pokynov za skutočne najlepších podmienok, čestne, spravodlivo, profesionálne a v najlepšom záujme zákazníka.

Informácie o poklese hodnoty portfólia

AKCENTA informuje svojich zákazníkov o výkonnosti ich portfólia. Najmä pri poklese aktuálnej trhovej hodnoty portfólia o 10 % jeho hodnoty, popr. 20 %, 30 % a pod., dostane zákazník informácie o takej zmene hodnoty portfólia, a to vždy najneskôr do konca príslušného pracovného dňa.

Riadenie stretu záujmov

AKCENTA má nastavené pravidlá a mechanizmy na predchádzanie stretu záujmov. S cieľom predísť stretom záujmov má AKCENTA vybudovanú zodpovedajúcu organizačnú štruktúru s kontrolnými mechanizmami, ktorých úlohou je zabezpečiť oddelenie nezlučiteľných funkcií a garantovať zamedzenie stretu záujmov.

Informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch

Všetky náklady a súvisiace poplatky účtované za investičnú službu alebo za doplnkové služby zákazníkovi, ktoré by mali byť oznamované, vychádzajú z prílohy II Nariadenia EÚ 2017/565. AKCENTA poskytne tieto informácie na žiadosť zákazníka pred uzatvorením konkrétneho obchodu (konkrétna výška nákladov a poplatkov) a následne ich poskytne rozpísané na jednotlivé položky v zložke „Informácie/Povinne zverejňované informácie podľa MiFID“ v OLB.

AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností