LEI

Prečo musím mať LEI a na čo slúži?

Povinnosť mať LEI vyplýva z nariadenia EMIR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov). EMIR ukladá povinnosť všetkým finančným aj nefinančným protistranám oznamovať uzatvorenie obchodov so všetkými derivátmi a ich prípadných zmien registrom obchodných údajov (ROU). Hlásenie je nutné podať najneskôr v obchodný deň nasledujúci po uzatvorení derivátu. Pre oznamovanie je nevyhnutné, aby každá právnická osoba mala pridelený tzv. LEI, ktorý identifikuje daný subjekt. Jedná sa o jednoznačný 20 miestny alfanumerický identifikátor právnickej osoby, ktorý umožňuje správne hlásenie (report) obchodov s derivátmi. Je pridelený podľa štandardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Jeden LEI môže mať len jedna právnická osoba a to celosvetovo.

Ako žiadam o LEI?

O pridelení LEI žiada každý subjekt (klient) jednotlivo a to prostredníctvom webového formulára. Oprávnená osoba vyplní všetky povinné údaje príp. ďalšie nepovinné údaje prostredníctvom elektronického formulára (dostupný tu: http://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/prideleni-lei ).
 
Po odoslaní údajov prebehne automatická kontrola zadaných údajov. Po úspešnom odoslaní dostane klient informáciu, ako vykonať platbu za pridelenie LEI, vr. variabilného symbolu. Po zaplatení poplatku dôjde k vystaveniu LEI v súlade s ISO 17442. Oprávnená osoba dostane elektronicky informáciu o pridelenom LEI a vystavenú faktúru za už zaplatenú platbu.

Predĺženie platnosti LEI

Platnosť LEI je jeden rok. 4 týždne pred vypršaním platnosti dostane klient informáciu od CDCP o povinnosti zaplatení ročného poplatku. (Dostane ďalšie faktúru)

Poplatky

Prideľovanie LEI nie je zárobková činnosť a slúži len na pokrytie nákladov na prevádzku a implementáciu. Je možné ho platiť v mene CZK alebo EUR. Poplatok za pridelenie je 1875 EUR (70 EUR). Ročný poplatok za vedenie je 1375 EUR (50 EUR). Zmena údajov je zdarma. V prípade nezaplatenia poplatku bude LEI zneplatnené a nebude ho možné využívať k reportingu.

Kto reportuje

Klient pred podpisom zmluvy (RZ IS) uvedie, či poveruje / nepoveruje Spoločnosť oznamovaním údaje o uzatvorení, zmene alebo ukončení termínového obchodu, ktorý s ňou uzavrel, voči ROU. (Klient v RZ zaškrtne EMIR áno / nie). Pre klientov je vždy výhodné, keď za ne reporting vykonáva Spoločnosť. Vykonávanie reportingu Spoločnosťou nie je spoplatnené.

Za klienta reportuje Spoločnosť (EMIR áno)

Toto poverenie možno udeliť výhradne vo vzťahu ku všetkým termínovým obchodom uzavretým medzi Klientom a Spoločnosťou od účinnosti poverenia. Podrobnosti sú uvedené vo VOP. Klient LEI oznámi Spoločnosti pri podpise rámcovej zmluvy (RS IS), najneskôr do 14tich dní po uzavretí prvého termínovaného obchodu. Podmienkou pre uzatváranie termínovaných obchodov je oznámenie svojho LEI Spoločnosti. Ak klient poverí Spoločnosť, aby za neho reportovala, a neoznámi svoje LEI, je klient vyzvaný na doplnenie LEI. Ak klient do 14 dní po uzavretí prvého obchodu LEI nedodá, nie sú s ním uzavreté ďalšie termínované obchody.

Klient si reportuje sám (EMIR ne)

Tým klient nedáva súhlas k reportovanie obchodov Spoločnosťou a reportuje si obchody sám. Aj v takomto prípade klient je povinný LEI Spoločnosti oznámiť. Klient je ale povinný obchody reportovať sám a to priamo ROU. Poplatky spojené s priamym reportingom sú 3800 EUR (orientačná suma) a to za registráciu ako reportujícího subjektu. To klienta nezbavuje povinnosti zaregistrovať si LEI (pozri. Vyššie). Reporting je štruktúrovaná forma podľa vopred daných pravidiel a je vo formáte CSV. Ide o veľmi podrobnú tabuľku, ktorá obsahuje niekoľko desiatok stĺpcov.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
29.000
klientov
20
rokov skúseností
Používaním tohoto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies. Viac o ochrane osobných údajov.