Akcenta top

LEI

Prečo musím mať LEI a na čo slúži?

Povinnosť mať LEI vyplýva z nariadenia EMIR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov). EMIR ukladá povinnosť všetkým finančným aj nefinančným protistranám oznamovať uzatvorenie obchodov so všetkými derivátmi a ich prípadných zmenách registrom obchodných údajov (ROU). Hlásenie je nutné podať najneskôr v obchodný deň nasledujúci po uzatvorení derivátu. Na realizáciu oznamovania je nevyhnutné, aby každá právnická osoba mala pridelený tzv. LEI, ktorý identifikuje daný subjekt. Ide o jednoznačný 20 miestny alfanumerický identifikátor právnickej osoby, ktorý umožňuje správne hlásenie (report) obchodov s derivátmi. Je pridelený podľa štandardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Jeden LEI môže mať pridelený len jedna právnická osoba, a to celosvetovo.

Ako požiadam o LEI?

O pridelenie LEI žiada každý subjekt (klient) jednotlivo prostredníctvom webového formulára. Oprávnená osoba vyplní všetky povinné údaje, príp. ďalšie nepovinné údaje prostredníctvom elektronického formulára (dostupný tu: https://www.cdcp.sk/cdcpweb/lei-2/registracia-lei/ ).
 
Po odoslaní údajov prebehne automatická kontrola zadaných údajov. Po úspešnom odoslaní dostane klient informáciu o tom, ako vykonať platbu za pridelenie LEI, vr. variabilného symbolu. Po zaplatení poplatku dôjde k vystaveniu LEI v súlade s ISO 17442. Oprávnená osoba dostane elektronicky informáciu o pridelenom LEI a vystavenú faktúru za už zaplatenú platbu.

Predĺženie platnosti LEI

Platnosť LEI je jeden rok. 4 týždne pred vypršaním platnosti dostane klient informáciu od CDCP o povinnosti zaplatenia ročného poplatku. (Dostane ďalšiu faktúru)

Poplatky

Prideľovanie LEI nie je zárobková činnosť a slúži len na pokrytie nákladov na prevádzku a implementáciu. Je možné ho platiť v mene CZK alebo EUR. Poplatok za pridelenie je 1 875 CZK (70 EUR). Ročný poplatok za vedenie je 1 375 CZK (50 EUR). Zmena údajov je zadarmo. V prípade nezaplatenia poplatku stratí LEI platnosť a nebude ho možné využívať k reportingu.

Kto reportuje

Klient pred podpisom zmluvy (RZ IS) uvedie, či poveruje / nepoveruje Spoločnosť oznamovaním údajov o uzatvorení, zmene alebo ukončení termínového obchodu, ktorý s ňou uzavrel, voči ROU. (Klient v RZ zaškrtne EMIR áno / nie). Pre klientov je vždy výhodné, ak za nich reporting vykonáva Spoločnosť. Vykonávanie reportingu Spoločnosťou nie je spoplatnené.

Za klienta reportuje Spoločnosť (EMIR áno)

Toto poverenie možno udeliť výhradne vo vzťahu k všetkým termínovým obchodom uzavretým medzi Klientom a Spoločnosťou od účinnosti poverenia. Podrobnosti sú uvedené vo VOP. Klient LEI oznámi Spoločnosti pri podpise rámcovej zmluvy (RS IS), najneskôr do 14tich dní po uzavretí prvého termínovaného obchodu. Podmienkou pre uzatváranie termínovaných obchodov je oznámenie svojho LEI Spoločnosti. Ak klient poverí Spoločnosť, aby za neho reportovala, a neoznámi svoje LEI, je vyzvaný na doplnenie LEI. Ak klient do 14 dní po uzavretí prvého obchodu LEI nedodá, nie sú s ním uzavreté ďalšie termínované obchody.

Klient si reportuje sám (EMIR ne)

Týmto spôsobom klient nedáva súhlas k reportovanie obchodov Spoločnosťou a obchody si reportuje sám. Aj v takomto prípade je klient povinný oznámiť LEI Spoločnosti. Klient je však povinný obchody reportovať sám, a to priamo ROU. Poplatky spojené s priamym reportingom sú 3 800 CZK (orientačná suma), a to za registráciu ako reportujúceho subjektu. To ale klienta nezbavuje povinnosti zaregistrovať si LEI (pozri. vyššie). Reporting je štruktúrovaná forma podľa vopred daných pravidiel a je vo formáte CSV. Ide o veľmi podrobnú tabuľku, ktorá obsahuje niekoľko desiatok stĺpcov.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností