Akcenta top

Zverejňovanie Informácií o totožnosti miest vykonávania a kvalite vykonávania investičnými podnikmi

AKCENTA je povinná v súlade s čl. 64 – 66 Nariadenia 2017/565 dodržiavať pravidlá pre vykonávanie pokynov za najlepších podmienok. Cieľom týchto pravidiel je, aby každý jednotlivý pokyn klienta bol vykonaný v súlade s príslušnými pravidlami pre vykonávanie pokynov a ďalej aby bolo zaistené sústavné vykonávanie pokynov za skutočne najlepších podmienok. Tieto pravidlá stanovuje AKCENTA ako spoločné pre všetky kategórie svojich zákazníkov (neprofesionálnych klientov, profesionálnych klientov a spôsobilé protistrany).

Pri posudzovaní plnenia povinností best execution je nutné prihliadnuť na špecifickú povahu tohto druhu obchodov, keď produkty ponúkané AKCENTOU (OTC deriváty) sú nástroje, ktoré sa uzatvárajú na základe špecifickej individuálnej požiadavky zákazníka a fakticky nemajú úplne presný ekvivalent obchodovaný na RT, MOS či OOS. Prevodným miestom je sám obchodník s cennými papiermi (AKCENTA) a ďalšie faktory, ktoré sú z hľadiska best execution relevantné, sú podradené tomu, že sú predmetom individuálnej dohody medzi obchodníkom s cennými papiermi a zákazníkom pri dojednávaní daného produktu. Pre neštandardizované OTC deriváty ďalej nariadenie 2017/565 uvádza, že zahŕňajú jedinečný zmluvný vzťah zohľadňujúci konkrétne špecifické podmienky, v ktorých sa nachádza zákazník a obchodník s cennými papiermi (AKCENTA), a že nemusia byť na účely spôsobu vykonania best execution plne porovnateľné s obchodmi, v ktorých ide o akcie obchodované na RT, MOS či OOS. Vzhľadom na to, že povinnosť best execution platí pre všetky investičné nástroje, je taktiež v prípade produktov ponúkaných AKCENTOU nutné získať relevantné údaje o trhu s cieľom overiť, či je cena ponúknutá zákazníkovi na mimoburzovom trhu korektná a zaisťuje splnenie povinnosti obchodníka s cennými papiermi vykonať pokyn za najlepších podmienok. Tzn. obchodník (AKCENTA) kontroluje korektnosť konkrétnej ceny navrhnutej zákazníkovi nielen podľa jemu dostupných trhových dát, ktoré použil na odhad ceny dojednávaného produktu, ale taktiež, ak je to možné, porovnaním s podobnými či porovnateľnými produktmi. Trhová konformita OTC derivátov dojednávaných so zákazníkmi sa sleduje pred tým, ako sa príslušný kontrakt uzavrie.

Nižšie uvádzame kritériá pre zaistenie najlepších podmienok podľa ich relatívnej dôležitosti zostupne.

Kritérium

Postup a význam kritéria

Poradie dôležitosti

Cena, ktorú je možné dosiahnuť

V prípade nákupu je rozhodujúca najnižšia cena, v prípade predaja je rozhodujúca najvyššia cena. Kvalita ceny závisí od počtu účastníkov trhu a aktuálnej ponuky a dopytu.

Na porovnanie konkrétnej ceny využíva AKCENTA obchodné platformy niektorých bánk (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) a informačné zdroje BLOOMBERG.

1

Kvalita (kredibilita) protistrany

AKCENTA v súlade s vlastnými pravidlami riadenia rizík vyhodnocuje výber protistrán vrátane vyrovnania v zmysle kvality poskytovaných služieb (dojednaných podmienok), dôveryhodnosti, finančnej stability

2

Rýchlosť, s akou je možné pokyn vykonať

Do rýchlosti vyrovnania sa radí aj rýchlosť prevodu medzi bankami

3

Objem požadovaného obchodu

Objem je zohľadňovaný v súvislosti s podmienkami a limitmi protistrany

4

Objem poplatkov účtovaných zákazníkovi

Prevodným miestom pre zákazníka je AKCENTA. Poplatky sa riadia platným Sadzobníkom alebo individuálnym cenovým programom. Pre vyhodnotenie protistrany nie je relevantné

--

Objem vlastných poplatkov účtovaných zákazníkovi

Prevodným miestom pre zákazníka je AKCENTA. Poplatky za investičné nástroje účtované protistranou AKCENTA na zákazníkov neprenáša

--

V prípade, že by existovalo pre jeden pokyn viac protistrán, postupuje AKCENTA podľa vyššie uvedených kritérií od najdôležitejšieho smerom k menej významným. Pre konkrétny pokyn AKCENTA vždy zváži faktory pre vykonanie pokynu za najlepších podmienok, ako je cena (1), riziko protistrany (2) a rýchlosť (3) – podľa týchto faktorov zvolí protistranu pre uzavretie obchodu.

AKCENTA je povinná uverejniť (na základe nariadenia Komisie EÚ 2017/576 zo dňa 8. 6. 2016) raz ročne pre jednotlivé druhy investičných nástrojov 5 prevodných miest, na ktorých vykonávala pokyny zákazníkov, súhrn a závery analýzy kvality vykonávania obchodov. Prevodným miestom pre zákazníka je AKCENTA.  Priložené informácie vychádzajú zo šablón obsiahnutých v prílohe II Nariadenia 2017/576.

Vysvetlenie pojmov
  • RT - Regulovaný trh
  • OOS - Organizovaný obchodný systém
  • MOS - Mnohostranný obchodný systém
  • OTC deriváty - Deriváty môžu byť obchodované pomocou OTC (Over the Counter) alebo na burzovom trhu. Najviac obchodov prebieha prostredníctvom OTC.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností