Akcenta top

Forwardové obchody

Forwardové obchody

Pred uzatvorením prvého obchodu typu Forward s Vami musíme uzavrieť Rámcovú zmluvu spolu so všetkými prílohami. Rámcová zmluva stanovuje podmienky a pravidlá realizácie termínových transakcií. Po uzatvorení Rámcovej zmluvy Vám bude automaticky zriadený interný platobný účet (IPÚ) pre možnosť vinkulácie istiny z termínového obchodu.
 
Forwardový obchod môžete uzavrieť na dobu 6 dní až jeden rok odo dňa zjednania obchodu. Pre zaistenie likvidného rizika požadujeme istinu vo výške do 10% z hodnoty obchodu. Túto istinu prevediete na svoj IPÚ, ktorý pre vás vedieme. Pri splatnosti obchodu istinu uvoľníme v plnej výške. Výška istiny a ďalšie náležitosti obchodu sú uvedené v Konfirmácii platobnej transakcie s konverziou mien. Počet uzavretých obchodov Forward ani ich výška nie sú limitované. Obchod je záväzný dňom zjednania transakcie.
 
Vývoj kurzu v čase nie je garantovaný, a preto sa v deň splatnosti obchodu aktuálny kurz môže oproti zjednanému kurzu v Konfirmácii platobnej transakcie s konverziou mien líšiť. I napriek tomu je zjednaný kurz obchodu záväzný ako pre klienta, tak pre obchodníka. To Vám dáva istotu zachovania obchodnej marže bez ohľadu na vývoj kurzu v budúcnosti.
Postup uzatvorenia obchodu je zhodný s postupom pri uzatvorení spotového obchodu. Ak klient pri zjednaní obchodu Forward nemá dostatočné krytie na IPÚ pre vinkuláciu, obchodník vystaví spolu s Konfirmáciou platobnej transakcie s konverziou mien aj Pokyn k prichádzajúcej devízovej platobnej transakcii. Klient na základe tohto pokynu prevedie požadovanú čiastku na svoj IPÚ pre zaistenie vinkulácie obchodu. Finančné prostriedky na krytie forwardového obchodu klient zasiela na účet AKCENTY CZ do dvoch pracovných dní pred jeho splatnosťou. Prostriedky musia byť na účte AKCENTY najneskôr v deň splatnosti forwardového obchodu.
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností