Akcenta top

Dealing limit

Dealing limit umožňuje klientom s uzatvorenou platnou Rámcovou zmluvou flexibilne využívať zabezpečovacie operácie bez nutnosti blokácie peňažných prostriedkov v prospech AKCENTY CZ.

Klientom, ktorí sú vystavení riziku nežiaduceho vývoja výmenných kurzov, zabezpečovacie operácie (devízové termínové operácie) umožňujú tieto riziká čiastočne alebo úplne eliminovať a získať istotu – nástroj finančného plánovania.

Aktuálna produktová ponuka AKCENTY CZ v oblasti zabezpečovacích produktov:

Uzatvorením zabezpečovacích operácií vzniká všetkým subjektom poskytujúcim tieto služby angažovanosť voči protistrane týchto obchodov.

AKCENTA CZ ponúka svojim klientom okrem štandardnej formy krytia tejto angažovanosti, ktorou je blokácia peňažných prostriedkov klienta, aj Dealing limit.

Spracovanie Dealing limitu je pre klientov AKCENTY CZ úplne bez poplatkov!

Podklady tzn. Dealing limitu, ktoré AKCENTA CZ požaduje pre stanovenie nulovej výšky istoty:

  • Súvaha a výkaz ziskov a strát (tzv. výsledovka) v plnom rozsahu za 3 posledné účtovacie obdobia – výhodou je auditovaný výkaz
  • Vyplnený klientsky dotazník

Alternatívou pre stanovenie Dealing limitu je:

  • Zloženie kolaterálu
  • Zabezpečenie zmenkou

Za účelom získania ďalších informácii o možnosti získania Dealing limitu kontaktujte svojho obchodného zástupcu AKCENTY CZ alebo volajte infolinku AKCENTY CZ.

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách a produktoch?
Berlín - AKCENTA CZ pôsobí v Nemecku od roku 2015
AKCENTA CZ
najväčšia platobná inštitúcia
v strednej Európe
Chcem sa stať klientom
51.000
klientov
25
viac ako
rokov skúseností